Het akkoord kwam tot stand tijdens een extra vergadering van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen op dinsdag 21 december en werd de dag erna goedgekeurd door het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het Riziv. De tekst kan worden gevonden op de website van het Riziv en zal eerstdaags in het Staatsblad verschijnen.

In het Verzekeringscomité waren er twee onthoudingen bij het uitbrengen van de stemmen: de ziekenhuiskoepels voerden aan dat ze de tekst nog niet hadden kunnen analyseren. Dat vertelt dokter Marc Moens van het artsensyndicaat Bvas. "De tekst werd pas de nacht voordien definitief afgewerkt", geeft hij daarbij mee.

Er waren geen tegenstemmen in het Verzekeringscomité en de tekst kreeg alleen maar vóór-stemmen op de Algemene Raad.

Nomenclatuur

Het akkoord zet de puntjes op de i'tjes in de op til zijnde hervorming van de nomenclatuur. De activiteit hierrond moet worden opgedreven zodat de verschillende onderdelen van de hervorming vanaf 2024 ingang kunnen vinden.

Een begeleidingsgroep samengesteld uit de verschillende partners moet de hervorming mee uittekenen, tegelijk voor meer transparantie zorgen in de ziekenhuisfinanciering en een model van co-governance uitbouwen.

De voorstellen uit de eerste fase van de hervorming - de herstructurering en de aanpassing van prestaties in de nomenclatuur - gaan in komende maanden (het eerste trimester van 2022) naar de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en de TGR voor bespreking. De technische modaliteiten van de codificatie worden tegelijk uitgewerkt. Tot 2024 verandert er wel niets aan de huidige facturatie.

De volgende fasen van de hervorming moeten in 2022 en 2023 hun beslag krijgen. Dat gaat om het vaststellen van het professionele gedeelte van het honorarium, rekening houdend met de te besteden tijd, de complexiteit van de verstrekking en het risico voor de arts. In 2023 wordt vervolgens het evenwicht tussen de verschillende disciplines verder afgewogen.

Om een transparante verdeling te krijgen van het gedeelte in het honorarium dat naar zorgverlener zelf gaat, en het gedeelte voor de werkingskosten in het ziekenhuis zal het Riziv in 2022 een oproep lanceren voor een representatief aantal 'peilziekenhuizen' om een kostenanalyse te maken aan de hand van de boekhouding.

Co-governance

"De samenwerking van de artsen en de beheerders van de ziekenhuizen is essentieel om de nieuwe tarieven op een objectieve wijze vast te stellen en de twee delen ervan duidelijk te onderscheiden", stelt het akkoord.

Punt 3.4.6 van het akkoord: "Het is duidelijk dat parallel met de hervorming van de nomenclatuur een wettelijk verankerde regeling wordt tot stand gebracht die een reële co-governance tussen artsen en ziekenhuisbeheerders verzekert met betrekking tot het kostengedeelte van de honoraria. Beide elementen zijn onlosmakelijk verbonden.

De artsen hebben ook een bepaling laten opnemen dat het uitvoerings-KB bij artikel 155, $3 in 2022 wel degelijk moet verschijnen. Dat KB moet bepalen voor welke uitgaven ziekenhuisbeheerders afhoudingen op de artsenhonoraria kunnen verrichten.

Wanneer het KB in de loop van het jaar niet zou verschijnen, kan dat voor een partner een geldige reden zijn om het akkoord op te zeggen (punt 8.2.3).

Ziekenhuisfinanciering

Bij de hervorming van de nomenclatuur gaat er prioritair bijzondere aandacht naar de klinische biologie, de medische beeldvorming en de nucleaire geneeskunde.

"Het Riziv wil dat voorrang geven omdat men gelooft dat daar overschotten te rapen vallen", vertelt dokter Marc Moens daarover.

Zo stelt het akkoord dat in de klinisch biologie (uitgezonderd de moleculaire biologie), er "een niet onaanzienlijke financiële honorariummarge zou bestaan die derhalve leidt tot grotere ontvangsten dan nodig om de geboekte kosten te dekken".

Het geld uit die 'marge' zou dan gebruikt worden om andere kosten te dekken - wat geen transparante vorm van financiering vormt.

Aan de hand van de gegevens van een aantal 'peillaboratoria' - niet alleen in de ziekenhuizen maar ook in de privésector - zal een analyse worden gemaakt, en voor 2023 een nieuw financieringsmodel worden uitgewerkt dat leidt tot meer transparantie tussen het kostengedeelte en het professionele gedeelt van het honorarium van de klinische biologen - en een "meer uniforme, transparante en objectieve" aanwending van de middelen.

Het geld dat vrijkomt kan "binnen de sector worden gereaffecteerd". De bestaande nomenclatuur zal worden geherstructureerd maar heeft vooral nog een "registratiefunctie".

In de medische beeldvorming en de nucleaire geneeskunde komt er een nieuw financieringsmodel voor met name de CT, de NMR en de PET-scan.

Met de 'stakeholders' en met BELMIP worden tegen 2023 "werkingsforfait per toestel" vastgesteld op basis van een analyse van de reële kostenstructuur. De huidige PET-financiering kan dienen als een vertrekbasis.

Andere punten

Supplementen. Medische beeldvorming met technieken die alleen in het ziekenhuis gebruikt worden (NMR en CT) moeten uitgevoerd worden tegen de tarieven uit het akkoord - dat zal in de toekomst ook voor ambulante patiënten gelden, niet alleen voor opgenomen patiënten. Marc Moens wijst erop dat het al jaren gebruikelijk is dat radiologen ruime supplementen rekenen op NMR - sinds het Riziv in het eerste decennium van deze eeuw de tarieven voor dit onderzoek opmerkelijk verlaagde.

Ook bij de facturatie van ambulante verstrekkingen moeten aangerekende supplementen duidelijk aan de ziekenfondsen gerekend worden.

Post-covid. Het akkoord wil met input van de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties een werkgroep oprichten die voor ons land lessen trekt uit de covidpandemie. Het somt aandachtspunten op voor de uitbouw van een organisatiemodel dat beter is aangepast om tijdens crisismomenten pieken in de zorg op te vangen.

Het akkoord noemt onder meer de organisatie van specifieke ziekenhuisfuncties, de uitbouw van een toekomstgericht manpowerbeleid, de financieringsmechanismen in ziekenhuizen, de gezondheidsschade door het uitstellen van reguliere zorg, en interdisciplinaire samenwerking.

Thuishospitalisatie. In 2022 worden projecten 'thuishospitalisatie' opgestart voor oncologische behandelingen en antibioticatherapie. Daarnaast ook thuismonitoring bij slaapapneu. Deze projecten moeten zichzelf terugbetalen.

MOC. De TGR rondt in 2022 een evaluatie af van de nomenclatuur voor het Multidisciplinair Oncologisch Consult. Een bedrag van 460.000 euro komt beschikbaar voor de deelname aan het MOC door huisartsen via een teleconferentie.

Huisartsen. Er komt een overgangsperiode van 18 maanden voor de 'functionele samenwerkingsverbanden' voor de huisartsenwachtdienst die normaal gezien vanaf 1 juli 2022 operationeel zouden zijn. Concreet komt dit neer op een uitstel tot begin 2024.

Bij de huisartsen komt er een grotere input van middelen voor het GMD - onder meer uitbreiding van beter betaalde honorarium voor chronische patiënten. De kwaliteit van het GMD zal worden gemonitord (een rol voor Sciensano). Volgens dokter Michel Creemers (ASGB/Kartel) heeft dat ook betrekking op de rapportering door ziekenhuisartsen naar de GMD-houdende huisarts.

Het akkoord kwam tot stand tijdens een extra vergadering van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen op dinsdag 21 december en werd de dag erna goedgekeurd door het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het Riziv. De tekst kan worden gevonden op de website van het Riziv en zal eerstdaags in het Staatsblad verschijnen.In het Verzekeringscomité waren er twee onthoudingen bij het uitbrengen van de stemmen: de ziekenhuiskoepels voerden aan dat ze de tekst nog niet hadden kunnen analyseren. Dat vertelt dokter Marc Moens van het artsensyndicaat Bvas. "De tekst werd pas de nacht voordien definitief afgewerkt", geeft hij daarbij mee.Er waren geen tegenstemmen in het Verzekeringscomité en de tekst kreeg alleen maar vóór-stemmen op de Algemene Raad.NomenclatuurHet akkoord zet de puntjes op de i'tjes in de op til zijnde hervorming van de nomenclatuur. De activiteit hierrond moet worden opgedreven zodat de verschillende onderdelen van de hervorming vanaf 2024 ingang kunnen vinden.Een begeleidingsgroep samengesteld uit de verschillende partners moet de hervorming mee uittekenen, tegelijk voor meer transparantie zorgen in de ziekenhuisfinanciering en een model van co-governance uitbouwen.De voorstellen uit de eerste fase van de hervorming - de herstructurering en de aanpassing van prestaties in de nomenclatuur - gaan in komende maanden (het eerste trimester van 2022) naar de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en de TGR voor bespreking. De technische modaliteiten van de codificatie worden tegelijk uitgewerkt. Tot 2024 verandert er wel niets aan de huidige facturatie.De volgende fasen van de hervorming moeten in 2022 en 2023 hun beslag krijgen. Dat gaat om het vaststellen van het professionele gedeelte van het honorarium, rekening houdend met de te besteden tijd, de complexiteit van de verstrekking en het risico voor de arts. In 2023 wordt vervolgens het evenwicht tussen de verschillende disciplines verder afgewogen.Om een transparante verdeling te krijgen van het gedeelte in het honorarium dat naar zorgverlener zelf gaat, en het gedeelte voor de werkingskosten in het ziekenhuis zal het Riziv in 2022 een oproep lanceren voor een representatief aantal 'peilziekenhuizen' om een kostenanalyse te maken aan de hand van de boekhouding.Co-governance"De samenwerking van de artsen en de beheerders van de ziekenhuizen is essentieel om de nieuwe tarieven op een objectieve wijze vast te stellen en de twee delen ervan duidelijk te onderscheiden", stelt het akkoord.Punt 3.4.6 van het akkoord: "Het is duidelijk dat parallel met de hervorming van de nomenclatuur een wettelijk verankerde regeling wordt tot stand gebracht die een reële co-governance tussen artsen en ziekenhuisbeheerders verzekert met betrekking tot het kostengedeelte van de honoraria. Beide elementen zijn onlosmakelijk verbonden.De artsen hebben ook een bepaling laten opnemen dat het uitvoerings-KB bij artikel 155, $3 in 2022 wel degelijk moet verschijnen. Dat KB moet bepalen voor welke uitgaven ziekenhuisbeheerders afhoudingen op de artsenhonoraria kunnen verrichten. Wanneer het KB in de loop van het jaar niet zou verschijnen, kan dat voor een partner een geldige reden zijn om het akkoord op te zeggen (punt 8.2.3).ZiekenhuisfinancieringBij de hervorming van de nomenclatuur gaat er prioritair bijzondere aandacht naar de klinische biologie, de medische beeldvorming en de nucleaire geneeskunde."Het Riziv wil dat voorrang geven omdat men gelooft dat daar overschotten te rapen vallen", vertelt dokter Marc Moens daarover.Zo stelt het akkoord dat in de klinisch biologie (uitgezonderd de moleculaire biologie), er "een niet onaanzienlijke financiële honorariummarge zou bestaan die derhalve leidt tot grotere ontvangsten dan nodig om de geboekte kosten te dekken".Het geld uit die 'marge' zou dan gebruikt worden om andere kosten te dekken - wat geen transparante vorm van financiering vormt.Aan de hand van de gegevens van een aantal 'peillaboratoria' - niet alleen in de ziekenhuizen maar ook in de privésector - zal een analyse worden gemaakt, en voor 2023 een nieuw financieringsmodel worden uitgewerkt dat leidt tot meer transparantie tussen het kostengedeelte en het professionele gedeelt van het honorarium van de klinische biologen - en een "meer uniforme, transparante en objectieve" aanwending van de middelen.Het geld dat vrijkomt kan "binnen de sector worden gereaffecteerd". De bestaande nomenclatuur zal worden geherstructureerd maar heeft vooral nog een "registratiefunctie".In de medische beeldvorming en de nucleaire geneeskunde komt er een nieuw financieringsmodel voor met name de CT, de NMR en de PET-scan. Met de 'stakeholders' en met BELMIP worden tegen 2023 "werkingsforfait per toestel" vastgesteld op basis van een analyse van de reële kostenstructuur. De huidige PET-financiering kan dienen als een vertrekbasis.Andere puntenSupplementen. Medische beeldvorming met technieken die alleen in het ziekenhuis gebruikt worden (NMR en CT) moeten uitgevoerd worden tegen de tarieven uit het akkoord - dat zal in de toekomst ook voor ambulante patiënten gelden, niet alleen voor opgenomen patiënten. Marc Moens wijst erop dat het al jaren gebruikelijk is dat radiologen ruime supplementen rekenen op NMR - sinds het Riziv in het eerste decennium van deze eeuw de tarieven voor dit onderzoek opmerkelijk verlaagde.Ook bij de facturatie van ambulante verstrekkingen moeten aangerekende supplementen duidelijk aan de ziekenfondsen gerekend worden.Post-covid. Het akkoord wil met input van de wetenschappelijke verenigingen en beroepsorganisaties een werkgroep oprichten die voor ons land lessen trekt uit de covidpandemie. Het somt aandachtspunten op voor de uitbouw van een organisatiemodel dat beter is aangepast om tijdens crisismomenten pieken in de zorg op te vangen. Het akkoord noemt onder meer de organisatie van specifieke ziekenhuisfuncties, de uitbouw van een toekomstgericht manpowerbeleid, de financieringsmechanismen in ziekenhuizen, de gezondheidsschade door het uitstellen van reguliere zorg, en interdisciplinaire samenwerking.Thuishospitalisatie. In 2022 worden projecten 'thuishospitalisatie' opgestart voor oncologische behandelingen en antibioticatherapie. Daarnaast ook thuismonitoring bij slaapapneu. Deze projecten moeten zichzelf terugbetalen.MOC. De TGR rondt in 2022 een evaluatie af van de nomenclatuur voor het Multidisciplinair Oncologisch Consult. Een bedrag van 460.000 euro komt beschikbaar voor de deelname aan het MOC door huisartsen via een teleconferentie.Huisartsen. Er komt een overgangsperiode van 18 maanden voor de 'functionele samenwerkingsverbanden' voor de huisartsenwachtdienst die normaal gezien vanaf 1 juli 2022 operationeel zouden zijn. Concreet komt dit neer op een uitstel tot begin 2024. Bij de huisartsen komt er een grotere input van middelen voor het GMD - onder meer uitbreiding van beter betaalde honorarium voor chronische patiënten. De kwaliteit van het GMD zal worden gemonitord (een rol voor Sciensano). Volgens dokter Michel Creemers (ASGB/Kartel) heeft dat ook betrekking op de rapportering door ziekenhuisartsen naar de GMD-houdende huisarts.