Voor het (federaal) zorgpersoneel is er het voorbije jaar al ruim 1 miljard meer voorzien - een kleine helft daarvan (402 miljoen) komt uit het zorgpersoneelfonds van het Parlement. Dat geld moet dienen voor meer personeel - maar ook voor een betere verloning en betere werkomstandigheden. Een deel zou gaan naar de opleiding van zorgpersoneel en de permanente vorming.

Groeinorm

Daarnaast kreeg de geestelijke gezondheidszorg onlangs een extra jaarlijks budget van 200 miljoen euro. Tezamen 1,2 miljard nieuw geld, dat meetelt voor de groeinorm van 2,5%, die vanaf 2022 verzekerd wordt.

Het jaar 2021 wordt een moeilijk jaar. De pandemie is nog niet verslagen. Om de meerkosten op te vangen en snel maatregelen te kunnen nemen, komt er een aparte budgetlijn. De wettelijke groeinorm in dat jaar wordt berekend aan de hand van de technische ramingen van het Riziv.

Die kwamen voor 2021 uit op een tekort in de gezondheidsbegroting van rond het half miljard. Zelfs met een groeinorm van 2,5% zou er een besparing nodig zijn van tussen de 200 en de 300 miljoen euro. Maar het regeerakkoord wil de operatie beperken tot het uitvoeren van "technische correcties".

Nog een opmerking over de nieuwe groeinorm: nieuw geld wordt gericht ingezet, niet gelijkelijk verdeeld over de diverse posten.

Ziekenhuizen

Voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en van de ziekenhuisfinanciering gaat het beleid voort op de ingezette weg. Dat betekent: meer gebundelde forfaitaire financiering en pay for quality. Centralisatie van complexe zorg, en uitbouw van basiszorg dicht bij huis blijft de leidraad.

Een deel van de financiering kan misschien gebeuren op netwerkniveau, oppert het akkoord.

De ziekenhuizen moeten kunnen werken binnen een budgettair meerjarenkader. Daarbinnen krijgt ook de geldstroom via de honoraria aandacht, terwijl de ereloonsupplementen onder controle worden gebracht en afgebouwd. Het akkoord verwijst naar de specifieke rol en financiering van de universitaire ziekenhuizen, zonder details.

Bijsturing van de financiering van het dagziekenhuis past binnen het stimuleren van alternatieven voor een klassieke opname. De dringende geneeskundige hulpverlening wordt hervormd: de patiënt wordt naar het meest geschikte ziekenhuis gevoerd, niet noodzakelijk naar het dichtstbijzijnde.

De regering De Croo moet komen tot een interfederaal plan voor chronisch zieken: samen met de gemeenschappen werkt men aan de continuïteit van de zorg over de verschillende echelons heen. Ziekenhuisbedden worden afgebouwd in het voordeel van 'intermediaire structuren' en betere ambulante zorg. De federale regering werkt samen met de gemeenschappen om de eerste lijn te versterken.

Geestelijke gezondheidszorg

Het regeerakkoord besteedt relatief ruime aandacht de geestelijke gezondheidszorg. De regering De Croo tekent een groeipad uit voor de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met de andere beleidsniveaus. De GGZword qua toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid en betaalbaarheid op dezelfde manier benaderd als de reguliere gezondheidszorg

De eerste prioriteit is terugbetaling van de psychologische zorg in de eerste lijn. Daarnaast moeten de mobiele equipes verder worden uitgebouwd, en moet er meer personeel komen voor de 'intensieve' psychiatrische zorgprogramma's.

Kwaliteit en professionalisering worden gemonitord. Dat is ook de taak van een transversale overeenkomstencommissie.

Er komt een grondige hervorming van de wet van 26 juni 1990 op de bescherming van de geesteszieke persoon. Onderzoek start naar een zorgtraject voor jongdementen.

Corona

De aandacht van de aantredende regering en de nieuwe minister bevoegd voor gezondheidszorg zal eerst moeten gaan naar het bestrijden van het coronavirus. De interfederale samenwerking wordt voortgezet. De federale overheid moedigt innovatie aan om de eerste verdedigingslinie binnen de gemeenschappen te ondersteunen.

In de tweede verdedingslinie wordt gewerkt met een systeem van cliquets om, volgens het dreigingsniveau, tot gerichte acties over te gaan in de zorginstellingen.

De regering De Croo stelt, bij de start voor één jaar, een coronacommissaris aan. De naam is ondertussen bekend: geen viroloog maar topambtenaar Pedro Facon. Hij zou bijgestaan door een team, eventueel met ook buitenlandse experts.

Zijn taak is de onderlinge afstemming te verzekeren van het beleid van de verschillende overheden. Dat gebeurt aan de hand van de nieuwste kennis over het virus, en met waakzaam oog voor de maatschappelijke impact van de maatregelen.

De regering wil bovendien een generiek pandemieplan dat lessen trekt uit de covidcrisis. Twee aandachtspunten zijn alvast de strategische voorraden en de lokale productiemogelijkheden.

In vogelvlucht

  • De regering De Croo heeft de bedoeling te werken met gezondheidsdoelstellingen - in overleg bepaald, en met een monitoringsysteem. Het akkoord steld alvast voorop dat tegen 2030 de gezondheidskloof tussen mensen met de hoogste en de laagste gezonde levensverwachting met minstens 25% afnemen. De vermijdbare sterfte wil Vivaldi tegen dan met 15% verminderd zien.
  • De regering wil de transparantie inzake kwaliteit van de geleverde zorg verhogen door public disclosure, zowel intramuros als extramuros. De patiëntenervaringen en -tevredenheid worden gemeten en gerapporteerd. Burgers kunnen zo het ziekenhuis, zorginstelling of zorgteam van hun keuze bepalen.
  • Het e-Gezondheidsplan moet verder de weg wijzen naar informatiedoorstroming en patiëntenparticipatie. Er komt gezondheidszorgdata-autoriteit die een beleidsstrategie ontwikkelt om gezondheidszorggegevens - GDPR-conform - te centraliseren in databanken. Dat moet wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken en het beleid ondersteunen.
  • Het aandeel van goedkope geneesmiddelen en biosimilars moet omhoog, en de volumes van bepaalde voorgeschreven geneesmiddelen (antibiotica, antidepressiva, PPI,...) moeten omlaag. Om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te blijven garanderen, wordt het terugbetalingsproces, het prijszettingsmechanisme, de werking van de CTG en het gebruik van de managed entry agreements grondig hervormd.
  • De regering ziet bij de financiering toe op de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg, op basis van de wetenschappelijke gegevens en de bestaande behoeften. De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV stelt een verbetering voor van zijn procedures die zorgen vooraccountability in de zorg. Bestrijding van over- en onderconsumptie is een prioriteit.
  • België zet zijn samenwerking binnen Beneluxa voort, en sluit aan bij de inspanningen van de Europese Commissie om te komen tot een gezamenlijk aankoopbeleid van sommige essentiële geneesmiddelen (inclusief vaccins) en medische hulpmiddelen, met een efficiënt gecentraliseerd beheer van gezamenlijke Europese noodvoorraden.
  • De nieuwe regering wil de wet op de gezondheidszorgberoepen verder aanpassen (wet van 2015 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen/opvolger KB78). Een samenwerkingsmodel wijst taken toe aan de meest doelmatige zorgverlener. In de toepassing van de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering gaat de aandacht onder meer naar het klachtrecht en de toegang tot het patiëntendossier. Er komt een nieuw interfederaal orgaan om de verschillende bevoegde ministers op federaal en regionaal niveau te adviseren over de medical workforce.
  • Het Toekomstinstituut van de Gezondheidszorg bouwt aan een gemeenschappelijke visie op een duurzame gezondheidszorg, als ondersteuning van de Interministeriële Conferentie.
Voor het (federaal) zorgpersoneel is er het voorbije jaar al ruim 1 miljard meer voorzien - een kleine helft daarvan (402 miljoen) komt uit het zorgpersoneelfonds van het Parlement. Dat geld moet dienen voor meer personeel - maar ook voor een betere verloning en betere werkomstandigheden. Een deel zou gaan naar de opleiding van zorgpersoneel en de permanente vorming.GroeinormDaarnaast kreeg de geestelijke gezondheidszorg onlangs een extra jaarlijks budget van 200 miljoen euro. Tezamen 1,2 miljard nieuw geld, dat meetelt voor de groeinorm van 2,5%, die vanaf 2022 verzekerd wordt.Het jaar 2021 wordt een moeilijk jaar. De pandemie is nog niet verslagen. Om de meerkosten op te vangen en snel maatregelen te kunnen nemen, komt er een aparte budgetlijn. De wettelijke groeinorm in dat jaar wordt berekend aan de hand van de technische ramingen van het Riziv.Die kwamen voor 2021 uit op een tekort in de gezondheidsbegroting van rond het half miljard. Zelfs met een groeinorm van 2,5% zou er een besparing nodig zijn van tussen de 200 en de 300 miljoen euro. Maar het regeerakkoord wil de operatie beperken tot het uitvoeren van "technische correcties". Nog een opmerking over de nieuwe groeinorm: nieuw geld wordt gericht ingezet, niet gelijkelijk verdeeld over de diverse posten.ZiekenhuizenVoor de hervorming van het ziekenhuislandschap en van de ziekenhuisfinanciering gaat het beleid voort op de ingezette weg. Dat betekent: meer gebundelde forfaitaire financiering en pay for quality. Centralisatie van complexe zorg, en uitbouw van basiszorg dicht bij huis blijft de leidraad. Een deel van de financiering kan misschien gebeuren op netwerkniveau, oppert het akkoord. De ziekenhuizen moeten kunnen werken binnen een budgettair meerjarenkader. Daarbinnen krijgt ook de geldstroom via de honoraria aandacht, terwijl de ereloonsupplementen onder controle worden gebracht en afgebouwd. Het akkoord verwijst naar de specifieke rol en financiering van de universitaire ziekenhuizen, zonder details. Bijsturing van de financiering van het dagziekenhuis past binnen het stimuleren van alternatieven voor een klassieke opname. De dringende geneeskundige hulpverlening wordt hervormd: de patiënt wordt naar het meest geschikte ziekenhuis gevoerd, niet noodzakelijk naar het dichtstbijzijnde.De regering De Croo moet komen tot een interfederaal plan voor chronisch zieken: samen met de gemeenschappen werkt men aan de continuïteit van de zorg over de verschillende echelons heen. Ziekenhuisbedden worden afgebouwd in het voordeel van 'intermediaire structuren' en betere ambulante zorg. De federale regering werkt samen met de gemeenschappen om de eerste lijn te versterken. Geestelijke gezondheidszorgHet regeerakkoord besteedt relatief ruime aandacht de geestelijke gezondheidszorg. De regering De Croo tekent een groeipad uit voor de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met de andere beleidsniveaus. De GGZword qua toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid en betaalbaarheid op dezelfde manier benaderd als de reguliere gezondheidszorgDe eerste prioriteit is terugbetaling van de psychologische zorg in de eerste lijn. Daarnaast moeten de mobiele equipes verder worden uitgebouwd, en moet er meer personeel komen voor de 'intensieve' psychiatrische zorgprogramma's. Kwaliteit en professionalisering worden gemonitord. Dat is ook de taak van een transversale overeenkomstencommissie. Er komt een grondige hervorming van de wet van 26 juni 1990 op de bescherming van de geesteszieke persoon. Onderzoek start naar een zorgtraject voor jongdementen.CoronaDe aandacht van de aantredende regering en de nieuwe minister bevoegd voor gezondheidszorg zal eerst moeten gaan naar het bestrijden van het coronavirus. De interfederale samenwerking wordt voortgezet. De federale overheid moedigt innovatie aan om de eerste verdedigingslinie binnen de gemeenschappen te ondersteunen. In de tweede verdedingslinie wordt gewerkt met een systeem van cliquets om, volgens het dreigingsniveau, tot gerichte acties over te gaan in de zorginstellingen. De regering De Croo stelt, bij de start voor één jaar, een coronacommissaris aan. De naam is ondertussen bekend: geen viroloog maar topambtenaar Pedro Facon. Hij zou bijgestaan door een team, eventueel met ook buitenlandse experts.Zijn taak is de onderlinge afstemming te verzekeren van het beleid van de verschillende overheden. Dat gebeurt aan de hand van de nieuwste kennis over het virus, en met waakzaam oog voor de maatschappelijke impact van de maatregelen.De regering wil bovendien een generiek pandemieplan dat lessen trekt uit de covidcrisis. Twee aandachtspunten zijn alvast de strategische voorraden en de lokale productiemogelijkheden. In vogelvlucht