Maggie De Block

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)

De aanslagen op 22 maart

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)

De aanslagen op 22 maart

Wat heeft 2016 u geleerd?

Dat ik samen met met team nog heel hard zal moeten voortwerken als ik alles wil realiseren wat ik gepland heb.

Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?

Veel. Een paar voorbeelden: ik hoop grote stappen vooruit te zetten in belangrijke werven als de hervorming van het ziekenhuislandschap en -financiering, het meerjarenkader met de apothekers, het dossier e-gezondheid. En ik wil verder investeren in innovatieve therapieën.

Wanneer is 2017 voor u geslaagd?

Als ik op privé vlak een beetje meer tijd kan vinden voor mijn familie en vrienden. En als ik op professioneel vlak kan doorzetten met mijn hervormingen.

Jo Vandeurzen,

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen):

Om de terreuraanslagen die ons hebben getroffen kan ik - helaas - niet heen.

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)

De beslissing om het ziekenhuislandschap te herinrichten

Wat heeft 2016 u geleerd?

Dat we absoluut moeten inzetten op innovatie en e-health

Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?

Een aantal zaken die voor de Vlaming belangrijk zijn: stappen vooruit zetten in de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming, het plan uittekenen om met de nieuwe bevoegdheden die met de Zesde staatshervorming naar Vlaanderen zijn overgeheveld de eerste lijn in de gezondheidszorg beter te ondersteunen, de persoonsvolgende financiering van de ondersteuning van personen met een beperking uitrollen, een vernieuwde visie op gezinszorg ontwikkelen...

Wanneer is 2017 voor u geslaagd?

Als we met alle overheden en stakeholders erin slagen om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren. Dat veronderstelt veel overleg en een sterk draagvlak voor de noodzakelijke hervormingen.

Maxime Prévot

Waals minister van Gezondheid

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)

Zonder twijfel de aanslagen in Brussel maar ook de andere aanslagen die elders in Europa en in de wereld zijn gebeurd. Meer dan ooit met felle weerstand verzetten, vechten tegen het terrorisme in zijn meest verraderlijke vormen en rechtop blijven, trots op onze waarden.

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)

Over het algemeen zijn dat de economische maatregelen die de federale overheid heeft aangekondigd. De echo's die ik daarvan vanuit het werkveld ontvang, zijn verontrustend. Het is de kwaliteit van ons gezondheidssysteem die op het spel staat. Op Waals niveau is de installatie van het Agentschap voor een Kwaliteitsvol leven (l'Agence pour une Vie de Qualité AViQ) niet onbeduidend. Dat agentschap zal alle regionale zaken ivm gezondheid moeten regelen, een gevolg van de overdracht door de 6de staatshervorming.

Wat heeft 2016 u geleerd?

Met Trump, de Brexit en de opkomst van zowel linkse als rechtse extremen zien we dat het populisme progressief een plaats onder de zon krijgt en dat is verontrustend. Meer dan ooit moeten we het vertrouwen door actie en concrete resultaten herstellen.

Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?

Twee belangrijke dossiers zullen op Waals beleidsniveau mijn uiterste aandacht krijgen: de definitie van het Waals model van kinderbijslag en de hervorming van de financiering van de sector van de rusthuizen en de zorgsector. Ik zal twee kadernota's over dit onderwerp voorstellen. Ik wil ook vooruitgang maken op het voorstel van de decreten over de autonome verzekering, de modernistering van de eerstelijnszorg en de hervorming van de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur.

Wanneer is 2017 voor u geslaagd?

Als ik belangrijke vooruitgang zie in de dossiers die ik net heb opgenoemd. Het zijn enorme dossiers die niet te onderschatten zijn.

Paul d'Otreppe

Voorzitter BVZD

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)

De verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten.

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)

Het project van Minister De Block rond ziekenhuisnetwerken.

Wat heeft 2016 u geleerd?

De "r"evolutie van de ziekenhuissector is nu een realiteit.

Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?

De aanpassing van het project rond ziekenhuisnetwerken in de sector.

Wanneer is 2017 voor u geslaagd?

Als de invoering van relevante innovaties in onze sector vereenvoudigd is.

Xavier De Cuyper

Administrateur-generaal FAGG

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)

Ik zag vooral een grote instabiliteit in de wereld. Politieke instabiliteit door de Brexit en de presidentsverkiezingen in de VS, een ecologische uitdaging die we niet onder controle krijgen en jammer genoeg ook problemen op het vlak van onze veiligheid. Ons land werd in maart in het hart geraakt door de terreur die we allen vreesden.

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)

Er is veel gebeurd in 2016 maar ik wil hier het Pact Medische Technologie belichten. Dit pact voor de gezondheidszorgproducten heeft als hoofddoel de veiligheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen voor de patiënt te verhogen. Het fagg engageert zich dan ook om samen met de industrie meer duidelijkheid, vereenvoudiging en een betere opvolging van medische hulpmiddelen te garanderen.

Wat heeft 2016 u geleerd?

Wereldwijd zijn burgers meer dan vroeger op zoek naar antwoorden en nemen ze niet langer de voorstellen van de verantwoordelijke politici zomaar aan. Onze democratieën moeten dringend innoveren, de tijd nemen om na te denken en afstappen van het "korte termijnbeleid". Dit vraagt moed en heel veel uitleg.

Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?

2017 is voor het fagg een jubileumjaar. Op onze tiende verjaardag staat een professioneel agentschap klaar om de patiënten nog sneller toegang te geven tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten, in samenwerking met de andere Belgische en Europese instanties bevoegd in het brede domein van de gezondheidszorg. De uitdagingen zijn talrijker dan ooit: het versterken van het kader voor klinische proeven, de herziening van de wetgeving inzake medische hulpmiddelen, het bijdragen aan een correcter gebruik van antibiotica, het versterken van de bijdrage van de patiënten in onze evaluaties en het opnemen van een actieve rol in de ontwikkeling en het gebruik van relevante moderne technologieën.

Wanneer is 2017 voor u geslaagd?

Ik wil voor 2017 dat al onze partners ervan overtuigd zijn dat het fagg samen met hen er niet alleen in is geslaagd de patiënten/burgers geneesmiddelen en gezondheidsproducten ter beschikking te stellen die nog veiliger, doeltreffender en van een nog betere kwaliteit zijn maar ook dat er duidelijk minder onvervulde medische behoeften zijn.

Peter Degadt

Gedelegeerd-bestuurder Zorgnet-Icuro

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)

Net zoals zovele mensen denk ik aan de eerste plaats aan de vreselijke aanslagen van IS, en het zovele menselijk leed dat ze veroorzaakten. Ik zie echter ook een positieve kant aan deze drama's, met name het groeiende besef dat de waarden waarop onze samenleving gebouwd is, nooit voor altijd verworven zijn. Respect, verdraagzaamheid en solidariteit moeten we heel bewust bovenaan onze collectieve agenda's zetten.

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)

Voor mij was dat het congres Open Minds over geestelijke gezondheid dat Zorgnet-Icuro in mei organiseerde. Een heel belangrijk deel van onze gezondheid is bepaald door onze mindset. Op het congres zijn bakens verzet in de bewustwording hierrond en werd ook duidelijk dat er op vele manieren innovatief rond gewerkt kan worden. Een goede geestelijke gezondheid is een van onze grote prioriteiten in de gezondheidszorg.

Wat heeft 2016 u geleerd?

Het ongelooflijke succes van acties als Music for Life, Rode Neuzen, Kom op tegen Kanker en zovele andere hebben mij geleerd dat mensen zich anno 2016 wel degelijk kunnen en willen verenigen rond solidaire doelen, en zich niet louter laten sturen door economische motieven.

Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?

Als middenveldorganisatie wil Zorgnet-Icuro het voortouw nemen in de noodzakelijke aanpassing van onze gezondheidszorg als antwoord op de noden en uitdagingen die zich aandienen, en binnen het kader van de budgettaire beperkingen. Meer concreet wordt 2017 het jaar van de netwerken, waarin ziekenhuizen zich organiseren in regionale samenwerkingsverbanden om taakafspraken te maken. Een nieuw wetgevend kader moet de samenwerkingsvormen helder verankeren.

Wanneer is 2017 voor u geslaagd?

2017 zal voor mij geslaagd zijn als alle belangrijke actoren in de gezondheidszorg er dit jaar in slagen om echt te gaan voor duurzame verandering en hervorming. Daarvoor zullen we allemaal onze comfortzone moeten verlaten, ons eerlijk en ook soms kwetsbaar opstellen, om te kunnen komen tot nieuwe modellen. Het is onze ethische plicht om bewust om te gaan met de collectieve middelen, en een nieuwe gezondheidszorg voor onze burgers te realiseren die het goede van het solidaire model behoudt.

Lieven Zwaenepoel

Voorzitter APB

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)

Wereldwijd de verkiezing van Donald Trump, nationaal 22 maart. Dat was vlakbij voor ons. Collega's op het vorige en volgende metrostel. Dat doet je wat. Het ros gevaar is van een heel andere orde. Op het eerste zicht een goeie grap, maar wel eentje met een wereldwijde en langdurige impact.

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)

Voor mij persoonlijk het moment dat ik vernam dat het honorarium voor hoofdstuk IV geschrapt was. Dat zal ik niet licht vergeten. (Wel erg dat ik zoiets als belangrijkste gebeurtenis in de gezondheidszorg moet noemen)

Wat heeft 2016 u geleerd?

Veel te veel om op te noemen. Dat besluitvorming op het allerhoogste niveau een heel bijzondere (niet-rationele) logica heeft? Dat wisten we natuurlijk wel, maar het wordt elke dag duidelijker hoe het dan wel werkt. (of niet) Dat je niet moet dromen om daar controle over te krijgen. Maar ook dat je echt verschil kan maken.

Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?

Een meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers. We zullen er net een jaar aan gewerkt hebben. Dan mag het wel eens, zeker. En dan de eerste stappen in de realisatie ervan.

Wanneer is 2017 voor u geslaagd?

Als de huisapotheker niet alleen een begrip, maar ook een formeel erkende functie is. Toch niet te veel gevraagd, hè? En als het even mag, ook graag dat officina-apothekers die functie snel oppikken en op het terrein waar maken. Dan ben ik een gelukkig man.

Hilde Deneyer

Voorzitter VAN

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)

De tsunami aan aanslagen

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)

De scalpel in de rug : besparingen in de gezondheidszorg - meer bepaald bij de apothekers

Wat heeft 2016 u geleerd?

Meer disruptie dan innovatie - onbetaalbaarheid en dus onhaalbaarheid van sociaal ondernemerschap?!

Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?

Meer realiteit dan innovatie : een duurzaam & haalbaar plan voor apothekers

Alain Chaspierre

Ondervoorzitter APB, voorzitter AUP

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)

Op internationaal vlak de verkiezing van Donald Trump als president van de VS. Het is het bewijs van de kloof tussen burger en politiek. Zelfs de pers en de opiniemakers hebben dit resultaat niet voorspeld. Het is confronterend dat dit fenomeen zich niet tot de VS beperkt, maar ook in Europa doordringt. Deze tendens zal de volgende jaren verregaande gevolgen hebben op de evolutie van de wereld en van de politiek. Er moet aandacht zijn voor dit signaal.

Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)

De belangrijkste gebeurtenis van 2016 waren, voor onze sector van apothekers, de onderhandelingen over het meerjarenkader die gevoerd werden met het kabinet De Block. Het waren zeer moeizame onderhandelingen die heel wat energie vergden en waar de nodige overredingskracht aan te pas kwam. Zoals nooit eerder waren alle beroepsverenigingen erbij betrokken. Want tussen de ultraliberale grillen, de begrotingsdiscipline en tenslotte... de besparingen met de scalpel, moesten we op koers blijven en tot een compromis komen, dat zoveel mogelijk rekening hield met de plaats en de rol die de apotheker bekleedt en in de toekomst nog sterker zal bekleden.

Wat heeft 2016 u geleerd?

Dat het beleid ook moet worden gebouwd op basis van een vertrouwensrelatie met het maatschappelijk middenveld. Dit laatste werd in onze sector (maar ook in andere sectoren) in 2016 grondig door elkaar geschud en dat is spijtig. Onderhandelen over een meerjarenkader, een sterke professionele inzet voorstellen en dit zelf financieren en dan plotseling merken dat (zonder enige waarschuwing) 20 procent van het herverdeelde geld wordt ingetrokken ... dat laat sporen na wat het vertrouwen betreft. En nochtans is dit vertrouwen absoluut noodzakelijk om de toekomstige gezondheidspolitiek te onderhandelen. Niemand ontkent dat er vooruit gedacht moet worden. Die verantwoordelijkheid dragen de beleidsmakers, zowel als de gezondheidswerkers. Maar de zorg toegankelijk houden, e-health ontwikkelen, chronisch zieken op een open manier begeleiden door te focussen op meer efficiëntie, is onmogelijk zonder de betrokkenheid van de zorgverleners en daarvoor is vertrouwen een basisvoorwaarde.

Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?

In de apotheken de basis leggen van de drie professionele ontwikkelingsprioriteiten en eerst en vooral de functie van referentie-apotheker uitwerken, die door chronisch zieken als contactpersoon wordt gekozen voor de opvolging en begeleiding van zijn behandeling.

Wanneer is 2017 voor u geslaagd?

Wanneer het door verschillende signalen duidelijk zal zijn dat de meerderheid van de apothekers mee de nieuwe weg inslaat die is vastgelegd in het meerjarenkader. Dat zal het bewijs zijn dat het beroep evolueert en zijn lot in handen neemt. Dan zullen we, ondanks de moeilijkheden, kunnen uitzien naar een betere toekomst voor onze sector en de apothekers.

Minister van Sociale Zaken en VolksgezondheidWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)De aanslagen op 22 maart Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)De aanslagen op 22 maartWat heeft 2016 u geleerd?Dat ik samen met met team nog heel hard zal moeten voortwerken als ik alles wil realiseren wat ik gepland heb.Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?Veel. Een paar voorbeelden: ik hoop grote stappen vooruit te zetten in belangrijke werven als de hervorming van het ziekenhuislandschap en -financiering, het meerjarenkader met de apothekers, het dossier e-gezondheid. En ik wil verder investeren in innovatieve therapieën.Wanneer is 2017 voor u geslaagd?Als ik op privé vlak een beetje meer tijd kan vinden voor mijn familie en vrienden. En als ik op professioneel vlak kan doorzetten met mijn hervormingen.Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en GezinWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen): Om de terreuraanslagen die ons hebben getroffen kan ik - helaas - niet heen. Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg) De beslissing om het ziekenhuislandschap te herinrichtenWat heeft 2016 u geleerd?Dat we absoluut moeten inzetten op innovatie en e-healthWat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken? Een aantal zaken die voor de Vlaming belangrijk zijn: stappen vooruit zetten in de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming, het plan uittekenen om met de nieuwe bevoegdheden die met de Zesde staatshervorming naar Vlaanderen zijn overgeheveld de eerste lijn in de gezondheidszorg beter te ondersteunen, de persoonsvolgende financiering van de ondersteuning van personen met een beperking uitrollen, een vernieuwde visie op gezinszorg ontwikkelen...Wanneer is 2017 voor u geslaagd?Als we met alle overheden en stakeholders erin slagen om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren. Dat veronderstelt veel overleg en een sterk draagvlak voor de noodzakelijke hervormingen. Waals minister van GezondheidWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)Zonder twijfel de aanslagen in Brussel maar ook de andere aanslagen die elders in Europa en in de wereld zijn gebeurd. Meer dan ooit met felle weerstand verzetten, vechten tegen het terrorisme in zijn meest verraderlijke vormen en rechtop blijven, trots op onze waarden.Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)Over het algemeen zijn dat de economische maatregelen die de federale overheid heeft aangekondigd. De echo's die ik daarvan vanuit het werkveld ontvang, zijn verontrustend. Het is de kwaliteit van ons gezondheidssysteem die op het spel staat. Op Waals niveau is de installatie van het Agentschap voor een Kwaliteitsvol leven (l'Agence pour une Vie de Qualité AViQ) niet onbeduidend. Dat agentschap zal alle regionale zaken ivm gezondheid moeten regelen, een gevolg van de overdracht door de 6de staatshervorming.Wat heeft 2016 u geleerd?Met Trump, de Brexit en de opkomst van zowel linkse als rechtse extremen zien we dat het populisme progressief een plaats onder de zon krijgt en dat is verontrustend. Meer dan ooit moeten we het vertrouwen door actie en concrete resultaten herstellen.Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?Twee belangrijke dossiers zullen op Waals beleidsniveau mijn uiterste aandacht krijgen: de definitie van het Waals model van kinderbijslag en de hervorming van de financiering van de sector van de rusthuizen en de zorgsector. Ik zal twee kadernota's over dit onderwerp voorstellen. Ik wil ook vooruitgang maken op het voorstel van de decreten over de autonome verzekering, de modernistering van de eerstelijnszorg en de hervorming van de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur.Wanneer is 2017 voor u geslaagd?Als ik belangrijke vooruitgang zie in de dossiers die ik net heb opgenoemd. Het zijn enorme dossiers die niet te onderschatten zijn.Voorzitter BVZDWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)De verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)Het project van Minister De Block rond ziekenhuisnetwerken.Wat heeft 2016 u geleerd?De "r"evolutie van de ziekenhuissector is nu een realiteit.Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?De aanpassing van het project rond ziekenhuisnetwerken in de sector.Wanneer is 2017 voor u geslaagd?Als de invoering van relevante innovaties in onze sector vereenvoudigd is.Administrateur-generaal FAGGWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)Ik zag vooral een grote instabiliteit in de wereld. Politieke instabiliteit door de Brexit en de presidentsverkiezingen in de VS, een ecologische uitdaging die we niet onder controle krijgen en jammer genoeg ook problemen op het vlak van onze veiligheid. Ons land werd in maart in het hart geraakt door de terreur die we allen vreesden.Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)Er is veel gebeurd in 2016 maar ik wil hier het Pact Medische Technologie belichten. Dit pact voor de gezondheidszorgproducten heeft als hoofddoel de veiligheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen voor de patiënt te verhogen. Het fagg engageert zich dan ook om samen met de industrie meer duidelijkheid, vereenvoudiging en een betere opvolging van medische hulpmiddelen te garanderen.Wat heeft 2016 u geleerd?Wereldwijd zijn burgers meer dan vroeger op zoek naar antwoorden en nemen ze niet langer de voorstellen van de verantwoordelijke politici zomaar aan. Onze democratieën moeten dringend innoveren, de tijd nemen om na te denken en afstappen van het "korte termijnbeleid". Dit vraagt moed en heel veel uitleg.Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?2017 is voor het fagg een jubileumjaar. Op onze tiende verjaardag staat een professioneel agentschap klaar om de patiënten nog sneller toegang te geven tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten, in samenwerking met de andere Belgische en Europese instanties bevoegd in het brede domein van de gezondheidszorg. De uitdagingen zijn talrijker dan ooit: het versterken van het kader voor klinische proeven, de herziening van de wetgeving inzake medische hulpmiddelen, het bijdragen aan een correcter gebruik van antibiotica, het versterken van de bijdrage van de patiënten in onze evaluaties en het opnemen van een actieve rol in de ontwikkeling en het gebruik van relevante moderne technologieën.Wanneer is 2017 voor u geslaagd?Ik wil voor 2017 dat al onze partners ervan overtuigd zijn dat het fagg samen met hen er niet alleen in is geslaagd de patiënten/burgers geneesmiddelen en gezondheidsproducten ter beschikking te stellen die nog veiliger, doeltreffender en van een nog betere kwaliteit zijn maar ook dat er duidelijk minder onvervulde medische behoeften zijn.Gedelegeerd-bestuurder Zorgnet-IcuroWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)Net zoals zovele mensen denk ik aan de eerste plaats aan de vreselijke aanslagen van IS, en het zovele menselijk leed dat ze veroorzaakten. Ik zie echter ook een positieve kant aan deze drama's, met name het groeiende besef dat de waarden waarop onze samenleving gebouwd is, nooit voor altijd verworven zijn. Respect, verdraagzaamheid en solidariteit moeten we heel bewust bovenaan onze collectieve agenda's zetten. Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)Voor mij was dat het congres Open Minds over geestelijke gezondheid dat Zorgnet-Icuro in mei organiseerde. Een heel belangrijk deel van onze gezondheid is bepaald door onze mindset. Op het congres zijn bakens verzet in de bewustwording hierrond en werd ook duidelijk dat er op vele manieren innovatief rond gewerkt kan worden. Een goede geestelijke gezondheid is een van onze grote prioriteiten in de gezondheidszorg.Wat heeft 2016 u geleerd?Het ongelooflijke succes van acties als Music for Life, Rode Neuzen, Kom op tegen Kanker en zovele andere hebben mij geleerd dat mensen zich anno 2016 wel degelijk kunnen en willen verenigen rond solidaire doelen, en zich niet louter laten sturen door economische motieven. Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?Als middenveldorganisatie wil Zorgnet-Icuro het voortouw nemen in de noodzakelijke aanpassing van onze gezondheidszorg als antwoord op de noden en uitdagingen die zich aandienen, en binnen het kader van de budgettaire beperkingen. Meer concreet wordt 2017 het jaar van de netwerken, waarin ziekenhuizen zich organiseren in regionale samenwerkingsverbanden om taakafspraken te maken. Een nieuw wetgevend kader moet de samenwerkingsvormen helder verankeren.Wanneer is 2017 voor u geslaagd?2017 zal voor mij geslaagd zijn als alle belangrijke actoren in de gezondheidszorg er dit jaar in slagen om echt te gaan voor duurzame verandering en hervorming. Daarvoor zullen we allemaal onze comfortzone moeten verlaten, ons eerlijk en ook soms kwetsbaar opstellen, om te kunnen komen tot nieuwe modellen. Het is onze ethische plicht om bewust om te gaan met de collectieve middelen, en een nieuwe gezondheidszorg voor onze burgers te realiseren die het goede van het solidaire model behoudt. Voorzitter APBWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)Wereldwijd de verkiezing van Donald Trump, nationaal 22 maart. Dat was vlakbij voor ons. Collega's op het vorige en volgende metrostel. Dat doet je wat. Het ros gevaar is van een heel andere orde. Op het eerste zicht een goeie grap, maar wel eentje met een wereldwijde en langdurige impact.Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)Voor mij persoonlijk het moment dat ik vernam dat het honorarium voor hoofdstuk IV geschrapt was. Dat zal ik niet licht vergeten. (Wel erg dat ik zoiets als belangrijkste gebeurtenis in de gezondheidszorg moet noemen)Wat heeft 2016 u geleerd?Veel te veel om op te noemen. Dat besluitvorming op het allerhoogste niveau een heel bijzondere (niet-rationele) logica heeft? Dat wisten we natuurlijk wel, maar het wordt elke dag duidelijker hoe het dan wel werkt. (of niet) Dat je niet moet dromen om daar controle over te krijgen. Maar ook dat je echt verschil kan maken.Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?Een meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers. We zullen er net een jaar aan gewerkt hebben. Dan mag het wel eens, zeker. En dan de eerste stappen in de realisatie ervan. Wanneer is 2017 voor u geslaagd?Als de huisapotheker niet alleen een begrip, maar ook een formeel erkende functie is. Toch niet te veel gevraagd, hè? En als het even mag, ook graag dat officina-apothekers die functie snel oppikken en op het terrein waar maken. Dan ben ik een gelukkig man.Voorzitter VANWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen) De tsunami aan aanslagenWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)De scalpel in de rug : besparingen in de gezondheidszorg - meer bepaald bij de apothekersWat heeft 2016 u geleerd?Meer disruptie dan innovatie - onbetaalbaarheid en dus onhaalbaarheid van sociaal ondernemerschap?!Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?Meer realiteit dan innovatie : een duurzaam & haalbaar plan voor apothekersOndervoorzitter APB, voorzitter AUPWat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (algemeen)Op internationaal vlak de verkiezing van Donald Trump als president van de VS. Het is het bewijs van de kloof tussen burger en politiek. Zelfs de pers en de opiniemakers hebben dit resultaat niet voorspeld. Het is confronterend dat dit fenomeen zich niet tot de VS beperkt, maar ook in Europa doordringt. Deze tendens zal de volgende jaren verregaande gevolgen hebben op de evolutie van de wereld en van de politiek. Er moet aandacht zijn voor dit signaal. Wat is voor u de belangrijkste gebeurtenis van 2016? (gezondheidszorg)De belangrijkste gebeurtenis van 2016 waren, voor onze sector van apothekers, de onderhandelingen over het meerjarenkader die gevoerd werden met het kabinet De Block. Het waren zeer moeizame onderhandelingen die heel wat energie vergden en waar de nodige overredingskracht aan te pas kwam. Zoals nooit eerder waren alle beroepsverenigingen erbij betrokken. Want tussen de ultraliberale grillen, de begrotingsdiscipline en tenslotte... de besparingen met de scalpel, moesten we op koers blijven en tot een compromis komen, dat zoveel mogelijk rekening hield met de plaats en de rol die de apotheker bekleedt en in de toekomst nog sterker zal bekleden. Wat heeft 2016 u geleerd?Dat het beleid ook moet worden gebouwd op basis van een vertrouwensrelatie met het maatschappelijk middenveld. Dit laatste werd in onze sector (maar ook in andere sectoren) in 2016 grondig door elkaar geschud en dat is spijtig. Onderhandelen over een meerjarenkader, een sterke professionele inzet voorstellen en dit zelf financieren en dan plotseling merken dat (zonder enige waarschuwing) 20 procent van het herverdeelde geld wordt ingetrokken ... dat laat sporen na wat het vertrouwen betreft. En nochtans is dit vertrouwen absoluut noodzakelijk om de toekomstige gezondheidspolitiek te onderhandelen. Niemand ontkent dat er vooruit gedacht moet worden. Die verantwoordelijkheid dragen de beleidsmakers, zowel als de gezondheidswerkers. Maar de zorg toegankelijk houden, e-health ontwikkelen, chronisch zieken op een open manier begeleiden door te focussen op meer efficiëntie, is onmogelijk zonder de betrokkenheid van de zorgverleners en daarvoor is vertrouwen een basisvoorwaarde. Wat wenst u in 2017 zeker te verwezenlijken?In de apotheken de basis leggen van de drie professionele ontwikkelingsprioriteiten en eerst en vooral de functie van referentie-apotheker uitwerken, die door chronisch zieken als contactpersoon wordt gekozen voor de opvolging en begeleiding van zijn behandeling. Wanneer is 2017 voor u geslaagd?Wanneer het door verschillende signalen duidelijk zal zijn dat de meerderheid van de apothekers mee de nieuwe weg inslaat die is vastgelegd in het meerjarenkader. Dat zal het bewijs zijn dat het beroep evolueert en zijn lot in handen neemt. Dan zullen we, ondanks de moeilijkheden, kunnen uitzien naar een betere toekomst voor onze sector en de apothekers.