...

Tot nu toe gebeurden dergelijke tijdsregistraties uitsluitend in het ziekenhuis waar de aso stage loopt. De wet op de arbeidsduur van 2010 bepaalt dat de effectieve uren van artsen in opleiding geregistreerd worden in het ziekenhuis. Een uniform systeem van tijdsregistratie hebben de Belgische ziekenhuizen weliswaar niet. De nieuwe tool, Medtime, werd ontwikkeld door Toba HR en werkt onafhankelijk van de tijdsregistraties door de ziekenhuizen. Het geeft de arts-assistent, onafhankelijk van de relatie met het ziekenhuis en stagemeester, de mogelijkheid - het is met andere woorden niet verplicht - zelf zijn of haar arbeidsuren bij te houden. De registraties van de arts-specialist in opleiding worden opgeslagen en verwerkt naar enkele tellers die rekening houden met onder meer maximaal toegelaten arbeidsduur, oncomfortabele uren, opt-outuren,... De tool laat ook loonsimulaties toe op basis van de geregistreerde arbeidsuren, gebaseerd op de geïndexeerde minimale brutobedragen per opleidingsjaar zoals vastgelegd in de Collectieve Overeenkomst van 19 mei 2021 (*). Medtime komt er meer dan twee jaar na het afsluiten van die laatste overeenkomst binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen. "Eindelijk is er een centrale, onafhankelijke tool voor de registratie van de arbeidstijden van aso's", reageert dr. Maarten Falter, voorzitter van VASO (Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding). "Hierdoor kunnen artsen-specialisten in opleiding beter controleren of op het einde van de referteperiode de rustperiodes en de maximale arbeidsduur zijn gerespecteerd. Vandaag houden de ziekenhuizen deze gegevens bij, bij een sociale inspectie dienen ze deze voor te leggen. In de praktijk merken we echter dat artsen in opleiding vaak geen zicht hebben op die uren en maximale grenzen." In toekomstige onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden van de artsen-specialisten in opleiding, kan er nu ook verwezen worden naar deze centraal geregistreerde arbeidstijden, aldus de cardioloog in opleiding. "Met zo'n onafhankelijke structuur zou ook het probleem van de dubbele tijdsregistratie van de baan zijn. Nu er twee plaatsen zijn om de arbeidstijden te registreren (in de ziekenhuistool en in Medtime, n.v.d.r.), bestaat het risico dat aso's - gezien hun drukke werkschema - de inspanning zo klein mogelijk gaan willen houden en bijgevolg alleen in de ziekenhuisregistratietool hun arbeidstijden zullen ingeven." En wat als er een conflict ontstaat tussen de tijden die het ziekenhuis ingeeft en de uren die de aso registreert? "Op macroniveau moet de overheid zicht krijgen op waar conflicten zich situeren", zegt de VASO-voorzitter. "Is dat in een bepaald ziekenhuis? Meerdere ziekenhuizen? Gaat het om een eenmalige kwestie, of gebeurt het structureel? Er moet een vorm van rapportage komen." "Op microniveau zal de aso die een conflict vaststelt op individuele basis contact moeten opnemen met het ziekenhuis, want in het ziekenhuis heeft men geen zicht op de onafhankelijke tool." De FOD Volksgezondheid, die de aanbesteding uitschreef voor de nieuwe centrale tool, zegt dat de dubbele registratie een "beperkte overgangsperiode" betreft. "Het doel is om binnen afzienbare tijd te evolueren tot een verdere integratie. Momenteel lopen er gesprekken met de ziekenhuiskoepels over hoe dit proces gefaciliteerd kan worden." Over conflicten in registratie blijft de FOD vooralsnog vaag. "Op basis van de geaggregeerde gegevens op macroniveau zullen er op regelmatige basis rapporten getrokken worden die als basis kunnen dienen voor verdere opvolging met de bevoegde instanties." "Het is duidelijk dat de uitrol van deze nieuwe tool slechts een eerste stap is binnen een verdere ontwikkeling", besluit de overheidsdienst. "De aso's zullen ook in het verdere verloop nauw betrokken worden via uitgebreide feedbackmogelijkheden en via workshops in een volgende fase." VASO roept aso's op om zoveel mogelijk de nieuwe centrale tool te gebruiken om arbeidstijden te registreren. "Hoewel het een tool in ontwikkeling is, zal het zicht geven op wat de effectief gepresteerde arbeidsuren in Belgische ziekenhuizen zijn. Dat is waardevolle en noodzakelijke informatie."