...

De regering Michel I is volop in lopende zaken en het ziet er niet naar uit dat daarin snel verandering komt. De voorbije legislatuur zette minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) hoog in op een nieuwe ziekenhuisfinanciering. Voor Laag Variabele Zorg (LVZ) ging de nieuwe methode op 1 januari van start.Wat is de stand van zaken? Waar zijn er losse eindjes en hoe evolueert dit dossier verder in de nabije en verre toekomst? Wij vragen, het kabinet van Maggie De Block antwoordt.De architectuur van de nieuwe ziekenhuisfinanciering is nog tamelijk beperkt. De LVZ is slechts één kamer in een groot gebouw waarmee ongeveer een tiende van de honoraria gebundeld werd. Klassieke verdeelsleutels bleven 'conservatief behouden'. Een aanzet tot hervorming van het Budget Financiële Middelen (BFM) en tot herijking van de erelonen is er echter nog niet.Een logische vraag is dan ook wanneer en hoe geneesmiddelen en implantaten - en vervolgens het BFM - in de LVZ geïncorporeerd worden?Het kabinet herinnert eraan dat het Riziv momenteel nagaat hoe geneesmiddelen en implantaten toegevoegd kunnen worden. "Tegen 1 januari 2021 verwachten we een inkanteling. Een eerste verkennende deelstudie over de hervorming van het BFM had plaats. Deze ging over de toewijzing ("ontrafeling") van het budget aan patiëntengroepen."Een vervolgstudie met gegevens van meer zieken huizen start 'binnenkort'. "Op basis van deze onderzoeken kiezen we hoe en welke delen van het BFM toegewezen worden aan de gebundelde financiering per laagvariabele patiëntengroep", licht het kabinet toe.De verwerking van ambulante honoraria - 30 dagen voor en 30 dagen na ziekenhuisopname - is pas voorzien in fase 5 van het plan van aanpak van 28 april 2015. Dat zal dus zeker niet op korte termijn gebeuren. Wel onderzoekt minister De Block momenteel denksporen rond enkele patiëntengroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de inclusie van het pre- en postnataal zorgtraject bij bevallingen. Dit in navolging van de proefprojecten rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf. Ook wordt gekeken naar de inclusie van revalidatie bij heup- en knieprothesen.Momenteel includeert de LVZ 57 patiëntengroepen. "Dat is uiteraard geen eindpunt. In de toekomst komen ook andere patiëntengroepen met een standaardtraject aan bod," aldus het kabinet. "Momenteel primeert echter de stabiliteit. Ziekenhuizen moeten nu eerst ervaring opdoen met het vernieuwde financieringssysteem."Een andere vraag is of het globaal prospectief bedrag per patiëntengroep gebaseerd blijft op de mediane nationale uitgaven van de voorbije jaren. "We onderzoeken nu het denkspoor van de 'evidence-based practice tariffs' - een gewogen som van klassieke en dagopname met gewicht volgens activiteit in beide settings nvgv. Dat laat toe de link tussen financiering en zorgkwaliteit nóg meer te versterken."