AK Hospitals

Web weergave

Zes op de tien ziekenhuisapothekers die antwoordden op de grootschalige enquête 'Wie bent u, apotheker?' van het magazine 'de Apotheker', verklaren dat hun levenskwaliteit er de voorbije vijf jaar op vooruit gegaan is.

ACTUALITEIT

"Slechts 9% van de artsen geeft aan dat het gros van hun patiënten regelmatig gezondheidsgegevens zoals bloeddruk, gewicht enz. met hen delen. Nochtans kan een vernauwing van de kloof tussen patiënt en dokter de kans op burn-out bij deze laatsten drastisch verminderen."

DOSSIER DIGITALE ZORG

Op 1 juli verschenen de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC) in het Staatsblad - met de drempelwaarden die de ziekenhuizen moeten halen, en de wijze waarop het deelbudget van 61,1 miljoen binnen het BFM verdeeld wordt. Het is kort dag want begin oktober moeten de ziekenhuizen hun rapport al aan de FOD Volksgezondheid bezorgen. September is het laatste mogelijke referentievenster.

DOSSIER

Vanaf 1 januari 2020 is het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift verplicht. Ook wanneer een arts in het ziekenhuis een geneesmiddel voorschrijft dat de patiënt in de gewone apotheek moet halen, zal hij dat elektronisch moeten doen. Maar zijn ziekenhuisartsen er al klaar voor?

MANAGEMENT

Om de globale patiëntervaringen te verbeteren werd in de Brusselse Kliniek Sint-Jan de functie van Chief eXperience Officer ingevoerd. Deze originele opdracht werd toevertrouwd aan So Yung Straga, voorzitter van de vzw Shared Patient experience (SPX) die op 15 oktober a.s. een colloquium organiseert over de plaats van de patiënt in het strategisch management van zorginstellingen.

MANAGEMENT

Een interregionaal consortium van universiteiten in Duitsland, België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg (1) voerde recent een onderzoek naar de patiënt als partner in de gezondheidszorg. Het onderzoek droeg bij tot een beter begrip van de ervaringen en noden van gezondheidswerkers én van patiënten, in de hoop een sterker partnership te ontwikkelen.

MANAGEMENT

"Zorginstellingen en zeker ziekenhuizen zijn complexe organisaties. De onderlinge afhankelijkheid met andere zorgverstrekkers binnen en buiten de instelling wordt steeds belangrijker. Om hun rol naar best vermogen te vervullen moeten zij zich voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, verwachtingen en richtlijnen."

MANAGEMENT

Wat is het aandeel van ziekenhuizen in de preventie? Die vraag kaartte dr. Marc Tomas (Bepatient) aan tijdens de meest recente studiedagen van Santhea, een federatie van Brusselse en Waalse zorginstellingen.

FINANCIËN

Hoe financieren klinieken en ziekenhuizen hun aankopen van zwaar materieel? Door bankkrediet, financiële leasing of door operationele leasing? Wat willen ze precies en wat bieden de leveranciers?

FINANCIËN

Onderhoudsvriendelijk bouwen, inzetten op groen, afvalscheiding, zorgzame bedrijfskleding (geen kinderarbeid), ... Met de toenemende media-aandacht voor de klimaatverandering, komt het overkoepelende thema duurzaamheid stilaan op de maatschappelijke agenda. Ook in de Vlaamse zorg- en ziekenhuissector zien we meer en meer duurzaamheidsinspanningen opduiken.

DUURZAAMHEID

Op 12 juni opende het ACTE-team (Autisme en Contexte: Théorie et Expérience) een centrum voor de studie van autismespectrumstoornissen op de Solbosch-campus van de ULB. Het centrum is uniek; het werd ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers, architecten en ouders van patiënten met autisme.

ARCHITECTUUR

Kunst in het ziekenhuis. In België geldt het vaak als een verplichting vanwege het Decreet van 23 december 1986 dat bepaalt dat o.a. ziekenhuizen een bepaald percentage van de bouwkosten dienen te besteden aan kunstwerken. Maar kunst in het ziekenhuis kan ook een feest zijn. Zoals blijkt uit het titelcitaat van een patiënt uit het Leidens Universitair Medisch Centrum waar full time curator/conservator drs. Sandrine Van Noort waakt over een collectie van ruim 2.600 werken.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS