...

Dat is opmerkelijk meer dan de (co-)titularissen van een officina-apotheek: onder hen deelt maar een derde diezelfde mening. De titularis-bedienden en de adjunct-apothekers scoren met 51 en 48% hoger, maar blijven toch achter op de ziekenhuisapothekers.Deels hangt dat resultaat wellicht samen met de evolutie van de financiële situatie van elkeen. Een dikke helft van de ziekenhuisapothekers stelt dat hun inkomen de laatste vijf jaar toegenomen is - 2% antwoordt zelfs 'sterk toegenomen'. Voor 44% is dat inkomen op hetzelfde peil gebleven. Vergelijken we dat opnieuw met de (co-)titularissen, dan zien we dat het inkomen voor amper 15% toegenomen is, en voor 64% op hetzelfde peil is gebleven. Meer dan een vijfde (22%) zag zijn/haar inkomen de voorbije vijf jaar afkalven, tegenover 4% van de ziekenhuisapothekers.Over welke bedragen hebben we het dan? Zes op de tien van de ziekenhuisapothekers onder de respondenten geven een maandelijks netto-inkomen op tussen 2.500 en 3.500 euro. 18% verdient minder van 2.500 euro netto per maand, en 16% krijgt tussen 3.500 en 5.500 euro op de rekening. Eén ziekenhuisapotheker kruiste 'meer dan 8.500 euro' aan.Opnieuw over dan naar de (co)-titularissen: 44% van hen zegt minder dan 2.500 euro netto per maand te verdienen, 26% tussen 2.500 en 3.500. Eén op de tien zit in de categorie 3.500 tot 5.500 euro. Drie zitten in de schijf boven 8.500 euro. Wel nog meegeven dat 16% aangaf niet op de vraag te willen antwoorden, tegenover 4% van de ziekenhuisapothekers.De grootscheepse enquête 'Wie bent u, apotheker?' peilde naar een heleboel aspecten van het privé- en professionele leven van de Belgische apothekers. We pikken er nog enkele resultaten uit.Drie op de tien deelnemende ziekenhuisapothekers zegt nooit magistrale bereidingen te maken. Een kwart (26%) doet dat wekelijks, 8% meerdere keren per week, 37% is er dagelijks mee bezig. De meerderheid (69%) maakt die bereidingen zelf, m.a.w. besteedt ze nooit uit.Bent u op de hoogte van de reorganisatie van de eerste lijn, met meer samenwerking tussen de gezondheidsberoepen in eerstelijnszones? Drie kwart van de ziekenhuisapothekers die de vragenlijst invulden, antwoord bevestigend: 55% is een beetje op de hoogte, 18% vrij goed. Iets meer dan een kwart (26%) geeft toe er niets van af te weten. Eén op de vijf heeft interesse om zich ook actief in te zetten voor die reorganisatie, bijvoorbeeld in een veranderteam of een zorgraad.De helft van de ziekenhuisapothekers in de enquête heeft al een medisch-farmaceutisch overleg bijgewoond, bijna één op de drie (29%) heeft er al zelf een georganiseerd.De meeste respondenten in de groep ziekenhuisapothekers nemen deel aan wetenschappelijke projecten: 43% doet dat soms, 41% vaak.Eén op de vijf (19%) was de afgelopen vijf jaar persoonlijk betrokken in een verkeersongeval. Ongeveer evenveel (21%) kreeg het afgelopen jaar een verkeersboete. In 64% van de gevallen was dat voor overdreven snelheid. Iets meer dan een kwart (27%) van die boetes werd uitgeschreven voor foutparkeren, en 18% wegens het niet plaatsen van de parkeerschijf of het parkeerticket.Een overgrote meerderheid (83%) is van mening dat homeopathie niet efficiënt is.Driekwart is tevreden over de manier waarop hij/zij kan werken in de gezondheidszorg.Acht op de tien (79%) vinden de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR) een goede zaak.