...

Al meer dan 30 jaar regelt het KB van 18 juni 1990 de bevoegdheden van verpleegkundigen, op basis van de lijst van technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een (tand)arts aan beoefenaars kunnen worden toevertrouwd. Ten grondslag van dat KB ligt de wet van 20 december 1974 op de uitoefening van de verpleegkunde. Na bijna 50 jaar is deze wet vanzelfsprekend toe aan een fundamentele wijziging. Toch brengt een recent KB nog wijzigingen aan in dat KB van 1990. Het bevestigt daarmee de verouderde uitgangspunten van de wet op de uitoefening van de verpleegkunde. Bijlage I van het KB van 18 juni 1990 somt een aantal technische verpleegkundige verstrekkingen op onder de noemer 'B1', zonder voorschrift van een arts. Onder de rubriek 'ademhalingsstelsel' wordt de handeling 'gebruik van en toezicht op toestellen voor gecontroleerde beademing' vervangen door 'gebruik van en toezicht op toestellen voor gecontroleerde en geassisteerde beademing'. Onder de rubriek 'fysische beveiliging' worden de 'maatregelen ter voorkoming van lichamelijk letsels' als volgt vervangen: 'fixatiemiddelen, isolatie, valpreventie, toezicht'. Verder wordt de rubriek 'verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van een diagnose en de behandeling' aangevuld met volgende handelingen: 'behandeling, verwerking, analyse en archivering van medische onderzoeken; beheer en onderhoud van materieel en producten in medische onderzoeks- en behandeldiensten; deelname aan de kwaliteitscontrole en -borging en toepassen van de beschermingsmaatregelen in onderzoeks- en behandeldiensten en functies'. Of die handelingen passen in de oorspronkelijke opzet van de wet op de verpleegkunde kan worden betwijfeld. Verder bevat het KB ook een opsomming van technische verpleegkundige verstrekkingen onder de noemer 'B2', waarvoor wel een voorschrift van een arts vereist is. Daarin wordt de rubriek 'medicamenteuze toedieningen: voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen' aangevuld met 'intraosseus'. Bijlage II bevat de lijst van handelingen die door een (tand)arts aan een verpleegkundige kunnen worden toevertrouwd. Daarin wordt de handeling 'bediening van toestellen voor medische beeldvorming' vervangen door de woorden: 'uitvoering van onderzoeken en behandelingen in de medische, nucleaire en radiotherapeutische beeldvorming. Het inspuiten van contraststoffen wordt uitgevoerd onder vorm van assistentie'. Uit deze aanpassingen kan ook een leek wel afleiden dat er iets fundamenteels schort aan deze lijsten: ze lopen altijd achter de medische ontwikkelingen aan. Bovendien vraagt het aanpassen van het KB van 18 juni 1990 telkens heel wat tijd.