Alles over Riziv

De Kamer keurde op 26 oktober jl, 'de wet diverse bepalingen inzake gezondheidszorg' goed. Klinische laboratoria zullen bijvoorbeeld geen 'administratieve kosten' kunnen doorrekenen aan patiënt. Dat faciliteert een belangrijke herschikking van middelen.

Het Intermutualistische Agentschap zou de overeenkomst voor een borstreconstructie met eigen weefsel graag uitgebreid zien. Het pleit ook voor een striktere toepassing van enkele regels.

Het Verzekeringscomité keurde maandag (5 juni) de mogelijke thuishospitalisatie van patiënten goed voor chemotherapie, en voor behandeling met IV antibiotica. Vanaf 1 juli kunnen deze behandelingen thuis gebeuren in plaats van in het ziekenhuis.

De federale eenheid 'audit ziekenhuizen' van de FOD Volksgezondheid en het Riziv maakte een update van het 'Overzichtsrapport covid-19'. Dat probeert de opgebouwde zorgachterstand in kaart te brengen.

Het Riziv is gestart met de ontwikkeling van het digitale verwijsvoorschrift. Eerst aan de beurt: het verpleegkundig voorschrift.

De federale eenheid audit ziekenhuizen, van de FOD Volksgezondheid en het Riziv, maakte een update van het 'Overzichtsrapport covid-19'. Dat probeert de opgebouwde zorgachterstand in kaart te brengen.

Een colloquium van het Franstalige socialistische ziekenfonds Solidaris en de ULB zoomde in op de Europese ervaringen met de decentralisatie van de zorg. Finland neemt daarin het voortouw, al blijken pogingen om zorg te regionaliseren niet altijd even doeltreffend. Decentralisatie kan tot silodenken leiden.

Het Riziv behoudt de groeinorm in 2023 maar in 2024 wordt een deel van dit 'groeibudget' uit de gewone gezondheidszorgbegroting gehouden. In de eerste helft van 2023 zal 80 miljoen euro worden besteed aan de energiefactuur van ziekenhuizen.

Er komt een budget om kinderartsen te betrekken bij de behandeling van kinderen en jongeren met eetstoornissen in de psychiatrische afdeling. Maar een voorstel om die kinderarts ook te vergoeden voor deelname aan het multidisciplinair overleg is niet behouden.

Tijdens de eerste covidgolf werd niet alleen niet-dringende zorg uitgesteld. In maart en april 2020 behandelden onze ziekenhuizen bijvoorbeeld veel minder gevallen van hartinfarct en beroerte. Maar ook een jaar later - op de piek van de derde golf - bleef het aantal prestaties voor erg spoedeisende aandoeningen onder de verwachtingen. Dat blijkt uit de laatste cijfers over de uitgaven tijdens de covidcrisis die het Riziv deze zomer publiek maakte. Het analyseert de cijfers die beschikbaar waren begin van dit jaar en schetst de evolutie van de gezondheidsuitgaven in 2021.

E-health betaalt zichzelf terug. Een arts kan immers checken of de patiënt een bepaald onderzoek al kreeg - en dan het resultaat daarvan opzoeken in plaats van het onderzoek opnieuw te laten uitvoeren.

De automatische instellingen van de software leiden wel eens tot problemen bij de facturatie van het Riziv. Het jaarrapport 2021 van DGEC maakt melding van een actie daarover bij huisartsen, maar in ziekenhuizen komt het probleem blijkbaar ook voor.

Ziekenhuizen kunnen patiënten met covid thuis blijven monitoren maar geen nieuwe telemonitoring meer opstarten. Dit in afwachting van een bijsturing van het systeem.

Het KCE nam 12 projecten onder de loep die eind 2020 een conventie met het Riziv ondertekenden voor telemonitoring van covidpatiënten thuis. Die verschillen evenwel te veel van elkaar om duidelijke conclusies toe te laten.

In heel wat landen neemt de ambulante activiteit fors toe, behalve in België. Moeten ziekenhuizen de trend zetten naar meer ambulantisering? Antares Consulting brengt het debat op gang met een rapport over de ontwikkeling van het dagziekenhuis.

Het wettelijk kader dat het bedrijven mogelijk maakt om bij patiënten thuis medische apparatuur te installeren, bestaat. Het moet wel verder worden uitgewerkt. Een verplicht systeem van autocontrole is noodzakelijk. Daarbij kunnen door het FAGG goedgekeurde gidsen een mogelijk hulpmiddel zijn.

In principe moeten ziekenhuizen vanaf begin 2024 bij toepassing van de derdebetalersregeling voor de facturatie aan de ziekenfondsen de identiteit van hun patiënten controleren. Deze maand start het Riziv de 'monitoringfase'.

Tussen 2017 en 2019 is het absoluut aantal CT- en MRI-scans sneller toegenomen dan de bevolkingsgroei. Wel is er een duidelijk verschil in het aandeel MRI's tussen gewesten en ziekenhuizen. Huisartsen in het Waalse gewest schrijven significant meer CT-scans voor dan in het Vlaamse gewest.