...

Dat besluit de Raad van State, afdeling wetgeving, in een recent advies over het KB van 16 december 2018 op de interventionele beroertezorg. Daardoor wordt beroertezorg in 15 centra geconcentreerd en dat is ook verantwoord.Snel ingrijpen is immers erg belangrijk en de aanpak vergt grote expertise. Om kwalitatief goed te functioneren dient een neurochirurgische team circa 40 à 60 ingrepen per jaar te verrichten. Bovendien moet een 'stroke-unit' permanent bemand te zijn en de klok rond patiënten kunnen opvangen.In het buitenland bedient een centrum een regio met gemiddeld een miljoen mensen. België gaat uit van gemiddeld 760.000 inwoners omdat men de aanrijtijd tot een uur wil beperken.Een heikel punt blijkt nu wel de verdeling van die 15 centra over de drie gewesten te zijn. De Interministeriële Conferentie sloot hierover op 25 maart een protocolakkoord af. Dat wijst het Vlaamse gewest zeven, het Waalse gewest vijf en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest drie zorgprogramma's toe.Dit protocolakkoord uitvoeren, vergt echter een nieuw KB dat het KB van 16 december 2018 aanvult. En dus vroeg minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) hierover het advies aan de Raad van State.Het advies kwam er begin oktober. Het merkt vooreerst op dat de verdeling van het maximaal aantal te erkennen zorgprogramma's over de gewesten verantwoord moet worden in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Bovendien stelt de Raad van State dat "in de tekst van het protocolakkoord geen objectieve en cijfermatige elementen voorkomen, specifiek met betrekking tot de verdeling." Daarom tekent de Raad hierbij "een voorbehoud" aan.Verder stelt de tekst vast dat het ontwerp-KB voorziet in een verdeling volgens gewesten, terwijl het de gemeenschappen zijn die instaan in voor de erkenning.Dat betekent dat "de Vlaamse en de Franse gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige gemeenschap afspraken moeten maken over de onderlinge verdeling tussen de eerste drie overheden voor het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. En wat betreft de onderlinge verdeling tussen de Franse gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap voor het grondgebied van het Waalse Gewest." Die afspraken, besluit de Raad van State, zijn echter nog steeds niet gemaakt. En dus is het terug naar af.De volgende stap, namelijk het toekennen van erkenningen aan individuele ziekenhuizen door de deelstaten, zal dus nog wel een tijdje op zich laten wachten.