Het is een jaarlijkse traditie geworden. Politicoloog prof. Carl Devos nodigt een politiek zwaargewicht uit om het academisch jaar van zijn studenten in te leiden. Na andere tenoren zoals Guy Verhofstadt, Herman Van Rompuy, Johan Delanotte en Bart de Wever, kwam dit jaar de populairste politica van het land aan de beurt.
Voor een nokvol auditorium werd ze ingeleid door Rector Anne de Paepe, die benadrukt dat het hier niet gaat om de uitnodiging van een mediagenieke BV, maar om een belangrijke bijdrage aan een maatschappelijk debat, waar door de universiteit aan eerstejaarsstudenten de kans wordt gegeven om kritisch te leren denken.
Prof. Carl Devos voegt er aan toe dat hij ongerust is, en graag van de Block wil vernemen hoe de regering een begrotingsevenwicht in 2018 kan realiseren, zonder belastingverhoging en zonder aan de fundamenten van de sociale zekerheid te raken.

Torenhoog budget
Onze sociale bescherming is een veelkoppig monster geworden. Ze zorgt niet alleen voor de pensioenen en de gezondheidszorg, maar ook voor uitkeringen aan werklozen, zieken en invaliden, arbeidsongevallen, beroepsziekten en leeflonen. Alles samen goed voor een jaarlijks budget van 97 miljard €! (Ter vergelijking: het budget van Justitie bedraagt 'slechts' 2 miljard €). Met de vergrijzing, stijgende levensverwachting en gepersonaliseerde geneeskunde kan dat budget alleen maar hoger worden, en zal een slinkende actieve bevolking de last van een almaar groter wordende groep 'uitkeringsgerechtigden' moeten dragen. Vooral de toename van het aantal chronisch zieken met vaak polymorbiditeit is zorgwekkend. Zo blijkt uit een enquête dat in ons land 2,5 miljoen mensen een langdurige ziekte, aandoening of handicap hebben. Eén miljoen onder hen heeft bij het RIZIV het statuut van chronisch zieke. Tot zover de anamnese en diagnose.

Taxshift
Voor Maggie De Block bestaat de remedie uit twee pijlers. Volgens het welgekende principe dat je geen sociaal paradijs bouwt op een economisch kerkhof, is jobcreatie van cruciaal belang. Daarvoor dient de fameuze taxshift. Met een structurele daling van de patronale bijdragen van 33% naar 25% in 2018 en enkele bijkomende maatregelen voor eerste aanwervingen hoopt de huidige regering de nodige zuurstof te geven aan de economie en de werkgelegenheid te bevorderen. Ondanks tegenvallende berichten over bedrijfssluitingen, blijkt het saldo op dat vlak positief te zijn en blijven de vooruitzichten hoopvol. Alternatieve financiering komt dan uit lasten die niet op arbeid wegen, zoals BTW en roerende voorheffing. En last but not least moeten we ook met z'n allen langer aan het werk blijven.

Opnieuw aan het werk
Tweede pijler van de oplossing bestaat uit broodnodige hervormingen en besparingen. De Block benadrukt in de eerste plaats de hervorming in de uitkering voor langdurig zieken. Op dat vlak is de evolutie bijzonder zorgwekkend: uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid zullen in 2017 die van werkloosheid overtreffen (7,96 vs 7,79 miljard €), terwijl een enquête van het Vlaams patiëntenplatform er op wijst dat 80% van de langdurig zieken graag terug aan het werk wil. Daarom heeft de Minister een re-integratietraject en versterkende maatregelen uitgewerkt. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over zware ziekten en herstelling van voorbijgaande aandoeningen. Voor andere chronische kwalen, zowel somatische als psychische, zal tussen werkgever en werknemer een re-integratieplan moeten worden uitgewerkt, waarbij wordt nagegaan over welke capaciteit de persoon nog beschikt. Maatwerk dus, met inspraak van de adviserend en arbeidsgeneesheer.
Fusies van verschillende diensten, zoals het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten, die vanaf 1 januari 2017 zullen samensmelten tot Fonds voor Beroepsrisico's, zullen niet alleen tot besparingen leiden, maar voor de burger ook eenvoudiger zijn.

Het elektronisch patiëntendossier, met respect voor de privacy, zou tegen eind 2018 moeten veralgemeend zijn. Momenteel hebben reeds meer dan 4 miljoen mensen hiervoor hun toestemming gegeven. Het systeem zorgt niet alleen voor uitwisseling van nuttige gegevens tussen zorgverstrekkers, maar moet ook herhaalde en nutteloze onderzoeken vermijden. Papieren attesten en allerlei doktersbriefjes worden afgeschaft en vervangen door elektronische middelen. Zo zal vanaf begin volgend jaar het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift standaard worden.
Met de farmaceutische sector werd een deal gesloten. In ruil voor een snellere prijsverlaging van off-patent geneesmiddelen, een voortzetting van de campagne voor het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen, een samenwerking met andere Europese landen rond weesgeneesmiddelen, werd een jaarlijks budget van 350 miljoen € vrijgemaakt voor de terugbetaling van innovatieve therapieën zoals de nieuwste geneesmiddelen tegen kanker.

Ten slotte moet de ziekenhuisfinanciering dringend worden hervormd, des te meer dat één op de drie ziekenhuizen in het rood staat. Om de plethora van dure apparatuur te vermijden en de kwaliteit van de zorg te verhogen wordt in een nieuw model aangedrongen op de uitwerking van netwerken met basis- en referentieziekenhuizen. We evolueren ook naar een vergoeding die meer rekening houdt met de kwaliteit van de zorgverlening dan met het aantal geleverde prestaties.
Maggie De Block besluit haar betoog met de opmerking dat ze nog maar halfweg haar mandaat zit, en dat haar partij er op aandringt om voor 2018 een budget in evenwicht te hebben: "We kunnen niet langer de factuur doorschuiven naar de volgende generatie en moeten op zoek gaan naar een compromis dat voor alle partijen aanvaardbaar is, ook voor de mijne. Dat is niet de makkelijkste keuze, maar wel een moedige." En als men haar vraagt hoe ze het vol houdt, antwoordt ze: "Optimism is a moral duty".

Het is een jaarlijkse traditie geworden. Politicoloog prof. Carl Devos nodigt een politiek zwaargewicht uit om het academisch jaar van zijn studenten in te leiden. Na andere tenoren zoals Guy Verhofstadt, Herman Van Rompuy, Johan Delanotte en Bart de Wever, kwam dit jaar de populairste politica van het land aan de beurt. Voor een nokvol auditorium werd ze ingeleid door Rector Anne de Paepe, die benadrukt dat het hier niet gaat om de uitnodiging van een mediagenieke BV, maar om een belangrijke bijdrage aan een maatschappelijk debat, waar door de universiteit aan eerstejaarsstudenten de kans wordt gegeven om kritisch te leren denken. Prof. Carl Devos voegt er aan toe dat hij ongerust is, en graag van de Block wil vernemen hoe de regering een begrotingsevenwicht in 2018 kan realiseren, zonder belastingverhoging en zonder aan de fundamenten van de sociale zekerheid te raken.Torenhoog budget Onze sociale bescherming is een veelkoppig monster geworden. Ze zorgt niet alleen voor de pensioenen en de gezondheidszorg, maar ook voor uitkeringen aan werklozen, zieken en invaliden, arbeidsongevallen, beroepsziekten en leeflonen. Alles samen goed voor een jaarlijks budget van 97 miljard €! (Ter vergelijking: het budget van Justitie bedraagt 'slechts' 2 miljard €). Met de vergrijzing, stijgende levensverwachting en gepersonaliseerde geneeskunde kan dat budget alleen maar hoger worden, en zal een slinkende actieve bevolking de last van een almaar groter wordende groep 'uitkeringsgerechtigden' moeten dragen. Vooral de toename van het aantal chronisch zieken met vaak polymorbiditeit is zorgwekkend. Zo blijkt uit een enquête dat in ons land 2,5 miljoen mensen een langdurige ziekte, aandoening of handicap hebben. Eén miljoen onder hen heeft bij het RIZIV het statuut van chronisch zieke. Tot zover de anamnese en diagnose.Taxshift Voor Maggie De Block bestaat de remedie uit twee pijlers. Volgens het welgekende principe dat je geen sociaal paradijs bouwt op een economisch kerkhof, is jobcreatie van cruciaal belang. Daarvoor dient de fameuze taxshift. Met een structurele daling van de patronale bijdragen van 33% naar 25% in 2018 en enkele bijkomende maatregelen voor eerste aanwervingen hoopt de huidige regering de nodige zuurstof te geven aan de economie en de werkgelegenheid te bevorderen. Ondanks tegenvallende berichten over bedrijfssluitingen, blijkt het saldo op dat vlak positief te zijn en blijven de vooruitzichten hoopvol. Alternatieve financiering komt dan uit lasten die niet op arbeid wegen, zoals BTW en roerende voorheffing. En last but not least moeten we ook met z'n allen langer aan het werk blijven.Opnieuw aan het werk Tweede pijler van de oplossing bestaat uit broodnodige hervormingen en besparingen. De Block benadrukt in de eerste plaats de hervorming in de uitkering voor langdurig zieken. Op dat vlak is de evolutie bijzonder zorgwekkend: uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid zullen in 2017 die van werkloosheid overtreffen (7,96 vs 7,79 miljard €), terwijl een enquête van het Vlaams patiëntenplatform er op wijst dat 80% van de langdurig zieken graag terug aan het werk wil. Daarom heeft de Minister een re-integratietraject en versterkende maatregelen uitgewerkt. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet over zware ziekten en herstelling van voorbijgaande aandoeningen. Voor andere chronische kwalen, zowel somatische als psychische, zal tussen werkgever en werknemer een re-integratieplan moeten worden uitgewerkt, waarbij wordt nagegaan over welke capaciteit de persoon nog beschikt. Maatwerk dus, met inspraak van de adviserend en arbeidsgeneesheer. Fusies van verschillende diensten, zoals het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten, die vanaf 1 januari 2017 zullen samensmelten tot Fonds voor Beroepsrisico's, zullen niet alleen tot besparingen leiden, maar voor de burger ook eenvoudiger zijn. Het elektronisch patiëntendossier, met respect voor de privacy, zou tegen eind 2018 moeten veralgemeend zijn. Momenteel hebben reeds meer dan 4 miljoen mensen hiervoor hun toestemming gegeven. Het systeem zorgt niet alleen voor uitwisseling van nuttige gegevens tussen zorgverstrekkers, maar moet ook herhaalde en nutteloze onderzoeken vermijden. Papieren attesten en allerlei doktersbriefjes worden afgeschaft en vervangen door elektronische middelen. Zo zal vanaf begin volgend jaar het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift standaard worden. Met de farmaceutische sector werd een deal gesloten. In ruil voor een snellere prijsverlaging van off-patent geneesmiddelen, een voortzetting van de campagne voor het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen, een samenwerking met andere Europese landen rond weesgeneesmiddelen, werd een jaarlijks budget van 350 miljoen € vrijgemaakt voor de terugbetaling van innovatieve therapieën zoals de nieuwste geneesmiddelen tegen kanker. Ten slotte moet de ziekenhuisfinanciering dringend worden hervormd, des te meer dat één op de drie ziekenhuizen in het rood staat. Om de plethora van dure apparatuur te vermijden en de kwaliteit van de zorg te verhogen wordt in een nieuw model aangedrongen op de uitwerking van netwerken met basis- en referentieziekenhuizen. We evolueren ook naar een vergoeding die meer rekening houdt met de kwaliteit van de zorgverlening dan met het aantal geleverde prestaties. Maggie De Block besluit haar betoog met de opmerking dat ze nog maar halfweg haar mandaat zit, en dat haar partij er op aandringt om voor 2018 een budget in evenwicht te hebben: "We kunnen niet langer de factuur doorschuiven naar de volgende generatie en moeten op zoek gaan naar een compromis dat voor alle partijen aanvaardbaar is, ook voor de mijne. Dat is niet de makkelijkste keuze, maar wel een moedige." En als men haar vraagt hoe ze het vol houdt, antwoordt ze: "Optimism is a moral duty".