...

In elk netwerk zal er een medische raad worden opgericht als vertegenwoordigend orgaan van de ziekenhuisartsen die werkzaam zijn binnen het netwerk. De leden van die medische raad worden gekozen voor een hernieuwbare periode van drie jaar.Voorafgaand aan deze verkiezingen dienen modaliteiten te worden vastgelegd die garanderen dat elk ziekenhuis dat deel uitmaakt van het netwerk in de medische raad vertegenwoordigd is door minstens één in het ziekenhuis werkzame ziekenhuisarts.De wetgever heeft de medische raad van het netwerk een sterke positie toevertrouwd. Bepaalde beslissingen zullen op het niveau van het netwerk moeten worden genomen 'in onderlinge overeenstemming' tussen de beheerder en de medische raad van het netwerk. Die medebeslissingsbevoegdheid geldt bijvoorbeeld voor het bepalen van de strategie inzake het aanbod aan locoregionale zorgopdrachten; de keuze van de referentiepunten voor supraregionale zorgopdrachten buiten het netwerk, het formuleren van taak- en werkafspraken met inbegrip van verwijs- en terugverwijsafspraken binnen het netwerk; het vastleggen van schriftelijke afspraken over het ter beschikking stellen van (financiële) middelen noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten van het netwerk en het aanstellen van de netwerkhoofdarts. Indien er geen consensus kan worden bereikt, speelt de procedure van het verzwaard advies.De recente wet laat de mogelijkheid open voor het netwerk om te kiezen voor één gemeenschappelijke algemene regeling voor de artsen. Die algemene regeling moet dan eveneens in consensus tussen de medische raad van het netwerk en het beheer van het netwerk worden opgesteld. Het netwerk kan op netwerkniveau ook de vergoeding van artsen, de centrale inning van de honoraria, het garanderen van een opname zonder ereloonsupplementen en zelfs de financiële regeling uitwerken.Op termijn is een gemeenschappelijke algemene regeling en een financiële regeling voor het netwerk allicht aangewezen. Toch is het aangewezen dat die gemeenschappelijke regelingen door alle ziekenhuizen en medische raden van het netwerk worden gedragen. De wetgever heeft dan ook voorzien dat de beheerder van elk ziekenhuis uit het netwerk eerst advies moet vragen aan zijn medische raad om de bevoegdheid voor het opstellen van een algemene regeling en/of financiële regeling voor het netwerk over te hevelen. Bovendien moet elke medische raad van het ziekenhuis daarover een positief advies verstrekken.Voor medische raden van ziekenhuizen in een netwerk waar de vraag naar overheveling van aangelegenheden is gesteld zal het allicht van belang zijn dat er voorafgaand aan de overheveling bepaalde garanties komen. Die waarborgen kunnen bv. te maken hebben met het aantal vertegenwoordigers dat elk ziekenhuis zal hebben in de medische raad van het netwerk.Bovendien is het niet uitgesloten dat er ook afspraken worden gemaakt over de meerderheid die vereist zal zijn vooraleer er binnen de medische raad van het netwerk over bepaalde thema's zoals de gemeenschappelijke algemene regeling of inanciële regeling kan worden beslist. Binnen een raad van bestuur van het netwerk kan worden afgesproken dat bij gebrek aan consensus alleen kan worden beslist indien er een 2/3 meerwderheid is. Ook voor de medische raad van het netwerk kan worden bepaald dat (bepaalde) materies waarvoor de medische raad van het netwerk bevoegd is of wordt (na overheveling), steeds een 2/3 meerderheid binnen de medische raad vereisen.Zeker de eerste jaren van het netwerk zal een voldoende aantal vertegenwoordigers van de individuele medische raden in de medische raad van het netwerk en een meerderheid voor bepaalde beslissingen die verder gaat dan een gewone meerderheid er kunnen voor zorgen dat alle ziekenhuizen, medische raden en artsen van het netwerk zich echt betrokken voelen bij de redactie van een gemeenschappelijke algemene regeling en een gemeenschappelijke financiële regeling.