...

Voor Brussel zijn er maximaal vier netwerken voorzien, waarvan er twee al gevormd zijn: het eerste met het universitair ziekenhuis Saint-Luc, de Europaziekenhuizen, de Kliniek Sint-Jan en de Clinique Saint-Pierre Ottignies, en als tweede een Nederlandstalig netwerk rond het UZ Brussel. Op het moment van afsluiten van deze editie moet de situatie van het UZCB, Iris-zuid, Chirec en Erasme nog geregeld worden.Zoals geweten hebben de Brusselse ziekenhuizen lang gewacht op de opheffing van de reglementaire obstakels die de openbare ziekenhuizen verhinderden om samen te werken in een netwerk met privé-ziekenhuizen, alvorens te kunnen uitmaken in welk netwerk ze zouden stappen. "Die obstakels zijn op 14 februari 2020 opgeheven dankzij de goed keuring door het Verenigd College van twee ontwerpdecreten ingediend door de ministers Alain Maron en Elke Van den Brandt", laat het kabinet van minister Maron weten.Het gaat enerzijds om een ontwerpdecreet dat de OCMW-wetgeving wijzigt zodat openbare ziekenhuizen kunnen samenwerken met privé-instellingen en anderzijds om een regeling die een decreet wijzigt van 2019 en ziekenhuizen nu de mogelijkheid biedt om netwerken op te richten, ofwel enkel met privé-instellingen, ofwel enkel met openbare ziekenhuizen, ofwel met beide types samen. Deze nieuwe wetteksten garanderen dat de openbare ziekenhuizen, ongeacht de toekomstige samenwerkingen en de netwerken waartoe ze toetreden, hun verplichtingen op openbaar en sociaal vlak - universele toegang tot kwaliteitsvolle ziekenhuisdiensten voor alle Brusselaars - blijven verzekeren. De bevoegdheid van de overheden over deze ziekenhuizen mag geen rem vormen voor toekomstige samenwerking en de vorming van netwerken met privé-ziekenhuizen."Zoals de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering voorziet, is dit pas een eerste stap, die onmiddellijk gevolgd wordt door de opstelling van preciezere erkenningscriteria voor de Brusselse netwerken, die de inwoners van Brussel nog meer kwaliteitszorg op maat moeten garanderen", zegt Alain Maron, die deze kwaliteitscriteria wil uitwerken samen met de ziekenhuizen, hun begunstigden en hun medewerkers.Voor de Ecolo-minister spreekt het voor zich dat het beleid en de organisatie aangaande de ziekenhuizen in Brussel afgestemd worden op de rest van het aanbod van sociale en gezondheidszorg in het gewest. "Alle partners zijn er zich terdege van bewust dat het ziekenhuis slechts een schakel is in de keten."De Brusselse ziekenhuiskoepel Gibbis is verheugd over het besluit van de Brusselse regering om het reglementair kader aan te passen zodat netwerken kunnen worden gevormd. "Ziekenhuizen kunnen in eenzelfde netwerk samenwerken in de vorm van een vzw. Die kan volledig autonoom optreden en zo de zorgorganisatie afstellen op de behoeften van de patiënt", luidt het.Recent verkondigde Brussels minister Alain Maron dat de ziekenhuisbeheerders hun onderhandelingen kunnen voortzetten zodra er een politiek akkoord is, zonder te wachten op de publicatie van de decreten. Dat is nu dus het geval.