Johan Kips maakt sinds 1 november 2021 deel uit van het kabinet van de minister van Volksgezondheid, met als opdracht om de uitvoering van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering sneller uit te rollen. Een jaar later is het duidelijk dat de situatie gunstig evolueert. "Bezuinigen is niet het doel van de hervorming, dat is belangrijk om onthouden. Het gaat meer om het creëren van toegevoegde waarde", legt de voormalige algemeen directeur van het Erasmusziekenhuis uit. "Dat is een groot verschil: het doel is om de bevolking een optimaal resultaat te garanderen tegen aanvaardbare kosten. Want de middelen zijn er, maar ze zijn niet onbeperkt."

De adviseur van Frank Vandenbroucke ging in op de vijf grote werven van de hervorming: de oprichting van netwerken, de financiering van ziekenhuizen, de herziening van de nomenclatuur, value based purchasing (of de aanpassing van de ziekenhuisfinanciering per verstrekking in functie van de bereikte kwaliteit) en de controle op de supplementen. "Het gaat om een groot project met veel deelprojecten. De hervorming zal pas na mei 2024 afgerond zijn", verduidelijkt Johan Kips. Na het einde van deze legislatuur dus.

Veelbesproken netwerken

Onrechtstreeks stonden de netwerken centraal in het debat, hoewel dit niet het hoofdonderwerp van de dag was. Wat is de mening van Johan Kips over dit heikele thema? "Samenwerking binnen de netwerken is een discussiepunt in deze hervorming. De beste formule is volgens mij één gemeenschappelijke Raad van Bestuur, één directieraad en één Medische Raad. Niets belet ziekenhuizen om daarvoor fusies aan te gaan (zie kader). Maar het is wel zo dat deze netwerken tijdens de vorige legislatuur op onlogische wijze tot stand zijn gekomen, en dit geldt nog meer voor Vlaanderen. Sommige netwerken zijn logisch, maar andere zijn volkomen onlogisch en kwamen er niet in functie van een project ter verbetering van de gezondheidszorg, maar eerder om politieke redenen. Het is heel moeilijk om een gebouw neer te zetten dat op zeer verschillende fundamenten steunt. Die samenwerking binnen de netwerken vergemakkelijken, dat is waar wij vandaag dus naar streven."

Lees verder onder de foto

Johan Kips
Johan Kips

Wat betreft de financiering van de netwerken "was er discussie over een budgetoverdracht naar de netwerken: moet dit budget bij de ziekenhuizen blijven of aan het netwerk worden overgedragen?" vraagt Johan Kips zich af. "Ik weet niet hoe men daar aan Franstalige zijde over denkt, maar aan Vlaamse zijde is de overgrote meerderheid van de ziekenhuisdirecteuren tegen het overhevelen van het budget naar het netwerk. Men staat erop dat dit op ziekenhuisniveau blijft." Stéphane Rillaerts, algemeen directeur van de CHRSM, beantwoordde de vraag gedeeltelijk: "We kunnen hierover nadenken als we daartoe financieel worden aangemoedigd, bijvoorbeeld met een stijging van 10% van het BFM."

Het doel is om via de netwerken de complexe zorgverlening daar te concentreren waar ze het nuttigst is. Hoe kan dat? Door een goede planning en overeenkomsten met het Riziv. In eerste instantie wil men prioriteit geven aan oncologie voor keelkanker.

Financiering en nomenclatuur

De financiering van ziekenhuizen wordt grondig herzien om te evolueren naar een prospectieve financiering, eenvoudiger en transparanter dan de huidige methode. Het finale doel is om van het systeem van retrospectieve verantwoorde bedden over te schakelen naar een prospectief op verantwoorde kosten gebaseerd all-in forfait per pathologie voor de zorggerelateerde activiteiten, zoals in de buurlanden het geval is. "We kijken niet naar het huidige budget. We willen weten wat de zorg echt kost en onderzoeken hoe de actuele financiering tegemoetkomt aan de zorgvraag", legt Johan Kips uit.

De hoeksteen van de hervorming is de correcte berekening van het verantwoord gebruik van middelen en hun reële kost per pathologie. Dit betekent dat er een nauw verband bestaat tussen deze hervorming en de herziening van de nomenclatuur. "De hervormingsoefening boog zich eerst over de technische medisch-chirurgische handelingen. Het is de bedoeling om het professionele deel van de honoraria te scheiden van de werkingskosten die nodig zijn voor de uitvoering van de gezondheidszorg", preciseert prof. Kips. "Het hoofddoel is de financiering opnieuw in evenwicht te brengen op basis van objectieve prestaties en de salariskloof tussen het zorgpersoneel te verkleinen (sommige specialisten verdienen tot vier keer meer dan hun collega's!)." Tot dusver is 48% van de dienstverstrekkingen geanalyseerd, een gigantische taak die tegen maart 2024 voltooid zal zijn (zie kader).

Naast de berekening van de werkelijke kosten van de diensten moet men ook rekening houden met uitschieters en deze definiëren. "Werken met gesloten enveloppen kan voor veel pathologieën goed werken, maar niet voor allemaal", benadrukt Johan Kips. "Sommige pathologieën of patiënten hebben een zodanig profiel dat de zorg niet via gesloten enveloppes kan gebeuren. De variabiliteit van de kosten per opname is te groot en te onvoorspelbaar. Daarvoor moet ook in de toekomstige financiering een compensatie voorzien blijven."

Klinische biologie

Samen met die van de technische medisch-chirurgische handelingen is ook de nomenclatuur van de klinische biologie aan hervorming toe. "Het doel is om middelen van de sociale zekerheid vrij te maken voor diezelfde sociale zekerheid", zegt Johan Kips. "De marge bij de klinische biologie schatten wij, zeer bescheiden, in op 15%. Daarom willen wij de terugbetaling van alle klinische biologie met 15% verlagen. Dat vrijgekomen bedrag kan dan opnieuw in de ziekenhuizen worden geïnjecteerd. We weten dat deze marge binnen de ziekenhuizen bestaat en dat ze wordt gebruikt om verlieslatende sectoren te financieren. We willen dit principe behouden, maar het transparanter in beeld brengen, om zo een bedrag vrij te maken waarover de Medische Raad en de beheerders dan kunnen overleggen hoe ze dit gaan besteden."

Wat de private klinische laboratoria betreft, daar blijft het bedrag dat vrijkomt door de verlaging van de terugbetaling in de kas van de sociale zekerheid. "We schatten het bedrag op 45 miljoen euro. In het kader van de New Deal zal dat bedrag rechtvaardig verdeeld worden tussen huisartsen en de artsen-specialisten." Momenteel onderzoekt en reflecteert men over de vraag hoe dit bedrag aan de ziekenhuizen zal worden teruggegeven om te voorkomen dat deze besparing aan de patiënten zal worden doorgerekend, in de vorm van hogere ereloonsupplementen. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hopen dit deel van de hervorming in het laatste kwartaal van 2023 te hebben afgerond."

Medische beeldvorming

De hervorming van de nomenclatuur zal tenslotte ook invloed hebben op de zware medische beeldvorming (CT, NMR en PET). "We gebruiken veel zware beeldvorming, vooral CT", constateert de adviseur van de minister van Volksgezondheid. "De MRI/CT-ratio ligt duidelijk hoger dan bij onze Franse, Duitse of Nederlandse buren. Het doel van de hervorming is deze MRI/CT-verhouding weer in evenwicht te brengen."

Hoe? Ten eerste door de voorschrijvers van scans meer te responsabiliseren. Eind 2023 moet een hulpinstrument voor die beslissing beschikbaar zijn.

Lees verder onder de foto

PHOTOPQR/VOIX DU NORD/MAXPPP
© PHOTOPQR/VOIX DU NORD/MAXPPP

Ten tweede, door de implementatie van geplande apparatuur te herbekijken. De evaluatie van hun spreiding maakt deel uit van een interfederaal protocol dat momenteel wordt herzien.

Ten derde, via de financiering. "Het idee is om, net als in Frankrijk, naast het artsenhonorarium ook een technisch forfait toe te kennen dat de gebruikskosten van de apparatuur dekt", detailleert Johan Kips. Het aantal forfaits wordt dan toegekend in functie van het aantal inwoners in een zorggebied. Overschrijdt het aantal uitgevoerde handelingen het aantal forfaits, dan wordt het toegekende bedrag ofwel verlaagd ofwel tot nul herleid - net zoals in Frankrijk.

Ten vierde ten slotte moet het ziekenhuis dat zware medische beeldvorming aanbiedt het geconventioneerd tarief toepassen. "Dat doet nogal wat stof opwaaien, maar het is goedgekeurd in Medicomut", merkt Johan Kips op. "Deze diensten zijn alleen beschikbaar in ziekenhuizen. De patiënt heeft geen andere keuze. Het lijkt logisch dat de patiënt er toegang toe heeft zonder bij te betalen. Dat probleem bestaat vooral aan Vlaamse zijde, waar ongeveer 75% van de radiologen niet geconventioneerd is. In Vlaanderen is het soms moeilijk om een MRI- of CT-scan te ondergaan zonder een supplement te betalen. Dat is onaanvaardbaar."

Hoe gebeurt de hervorming van de nomenclatuur?

Voor de technische medisch-chirurgische handelingen wordt elke prestatie onder de loep genomen door een groep deskundigen bestaande uit twee teams (KULeuven en ULB), in functie van de complexiteit, de duur en het risico. Binnen elke specialisatie kennen ze een relatieve waarde toe aan iedere handeling. Tot dusver heeft de KULeuven 12 van de 29 diensten afgewerkt, wat neerkomt op 48% van de omschrijvingen van de professionele praktijken.

Neem bijvoorbeeld de orthopedie: nu zijn er ongeveer 1.000 nomenclatuurcodes. "We hebben deze codes in vijf verdeeld: onderste ledematen, bovenste ledematen, handen, voeten en de wervelkolom", legt Johan Kips uit. "Voor elk deel hebben we zes deskundigen verzameld, drie Nederlandstaligen en drie Franstaligen, waarmee we een eerste inschatting hebben gemaakt. Op basis van deze eerste evaluatie hebben we een bestand verzonden naar alle betrokken specialisten die bij het Riziv zijn ingeschreven (in dit geval 200-250 orthopedisten), die op hun beurt het ontwerp konden corrigeren, wijzigen of er suggesties aan toevoegen. Op die manier hebben we een intradisciplinaire relatieve waardeschaal (complexiteit, duur, risico) kunnen voorstellen. Vervolgens zullen al die intradisciplinaire schalen per specialiteit worden samengebracht in één interdisciplinaire schaal. Dat is de laatste fase van de oefening: één schaal met relatieve waarden voor alle prestaties van alle specialiteiten."

Een kolossale taak die in maart 2024 voltooid zou zijn.

Locoregionale netwerken: fusie betekent vermindering van het BFM

De fusie van ziekenhuizen die de federale regering goedkeurde, wordt volgens sommige ziekenhuismanagers een moeilijke operatie. Er is niet alleen het mogelijke identiteitsverlies voor de partijen die bij de fusie betrokken zijn, maar ook een verlies aan financiële middelen in een toch al kwetsbare context. Er zijn geen sprake van stimuli of budgetgaranties en voor velen is het BFM momenteel te star.

"Men verwijt ons dat we soms te sturend optreden en de mensen op het terrein niet genoeg vrijheid laten. Maar het tegendeel is waar", antwoordt Johan Kips. "Niets belet om een fusie aan te gaan. Is er dan echt een verlies aan financiering via het BFM door de fusie? Het is nuttig om dat verschil te berekenen, maar het is niet enorm. Toch is dit een interessant onderwerp en stof voor reflectie. En trouwens, als men een fusie wenst zonder aan financiering te verliezen, ga dan voor een ziekenhuisgroepering."

Johan Kips maakt sinds 1 november 2021 deel uit van het kabinet van de minister van Volksgezondheid, met als opdracht om de uitvoering van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering sneller uit te rollen. Een jaar later is het duidelijk dat de situatie gunstig evolueert. "Bezuinigen is niet het doel van de hervorming, dat is belangrijk om onthouden. Het gaat meer om het creëren van toegevoegde waarde", legt de voormalige algemeen directeur van het Erasmusziekenhuis uit. "Dat is een groot verschil: het doel is om de bevolking een optimaal resultaat te garanderen tegen aanvaardbare kosten. Want de middelen zijn er, maar ze zijn niet onbeperkt." De adviseur van Frank Vandenbroucke ging in op de vijf grote werven van de hervorming: de oprichting van netwerken, de financiering van ziekenhuizen, de herziening van de nomenclatuur, value based purchasing (of de aanpassing van de ziekenhuisfinanciering per verstrekking in functie van de bereikte kwaliteit) en de controle op de supplementen. "Het gaat om een groot project met veel deelprojecten. De hervorming zal pas na mei 2024 afgerond zijn", verduidelijkt Johan Kips. Na het einde van deze legislatuur dus. Veelbesproken netwerkenOnrechtstreeks stonden de netwerken centraal in het debat, hoewel dit niet het hoofdonderwerp van de dag was. Wat is de mening van Johan Kips over dit heikele thema? "Samenwerking binnen de netwerken is een discussiepunt in deze hervorming. De beste formule is volgens mij één gemeenschappelijke Raad van Bestuur, één directieraad en één Medische Raad. Niets belet ziekenhuizen om daarvoor fusies aan te gaan (zie kader). Maar het is wel zo dat deze netwerken tijdens de vorige legislatuur op onlogische wijze tot stand zijn gekomen, en dit geldt nog meer voor Vlaanderen. Sommige netwerken zijn logisch, maar andere zijn volkomen onlogisch en kwamen er niet in functie van een project ter verbetering van de gezondheidszorg, maar eerder om politieke redenen. Het is heel moeilijk om een gebouw neer te zetten dat op zeer verschillende fundamenten steunt. Die samenwerking binnen de netwerken vergemakkelijken, dat is waar wij vandaag dus naar streven."Lees verder onder de fotoWat betreft de financiering van de netwerken "was er discussie over een budgetoverdracht naar de netwerken: moet dit budget bij de ziekenhuizen blijven of aan het netwerk worden overgedragen?" vraagt Johan Kips zich af. "Ik weet niet hoe men daar aan Franstalige zijde over denkt, maar aan Vlaamse zijde is de overgrote meerderheid van de ziekenhuisdirecteuren tegen het overhevelen van het budget naar het netwerk. Men staat erop dat dit op ziekenhuisniveau blijft." Stéphane Rillaerts, algemeen directeur van de CHRSM, beantwoordde de vraag gedeeltelijk: "We kunnen hierover nadenken als we daartoe financieel worden aangemoedigd, bijvoorbeeld met een stijging van 10% van het BFM." Het doel is om via de netwerken de complexe zorgverlening daar te concentreren waar ze het nuttigst is. Hoe kan dat? Door een goede planning en overeenkomsten met het Riziv. In eerste instantie wil men prioriteit geven aan oncologie voor keelkanker. Financiering en nomenclatuur De financiering van ziekenhuizen wordt grondig herzien om te evolueren naar een prospectieve financiering, eenvoudiger en transparanter dan de huidige methode. Het finale doel is om van het systeem van retrospectieve verantwoorde bedden over te schakelen naar een prospectief op verantwoorde kosten gebaseerd all-in forfait per pathologie voor de zorggerelateerde activiteiten, zoals in de buurlanden het geval is. "We kijken niet naar het huidige budget. We willen weten wat de zorg echt kost en onderzoeken hoe de actuele financiering tegemoetkomt aan de zorgvraag", legt Johan Kips uit. De hoeksteen van de hervorming is de correcte berekening van het verantwoord gebruik van middelen en hun reële kost per pathologie. Dit betekent dat er een nauw verband bestaat tussen deze hervorming en de herziening van de nomenclatuur. "De hervormingsoefening boog zich eerst over de technische medisch-chirurgische handelingen. Het is de bedoeling om het professionele deel van de honoraria te scheiden van de werkingskosten die nodig zijn voor de uitvoering van de gezondheidszorg", preciseert prof. Kips. "Het hoofddoel is de financiering opnieuw in evenwicht te brengen op basis van objectieve prestaties en de salariskloof tussen het zorgpersoneel te verkleinen (sommige specialisten verdienen tot vier keer meer dan hun collega's!)." Tot dusver is 48% van de dienstverstrekkingen geanalyseerd, een gigantische taak die tegen maart 2024 voltooid zal zijn (zie kader). Naast de berekening van de werkelijke kosten van de diensten moet men ook rekening houden met uitschieters en deze definiëren. "Werken met gesloten enveloppen kan voor veel pathologieën goed werken, maar niet voor allemaal", benadrukt Johan Kips. "Sommige pathologieën of patiënten hebben een zodanig profiel dat de zorg niet via gesloten enveloppes kan gebeuren. De variabiliteit van de kosten per opname is te groot en te onvoorspelbaar. Daarvoor moet ook in de toekomstige financiering een compensatie voorzien blijven." Klinische biologie Samen met die van de technische medisch-chirurgische handelingen is ook de nomenclatuur van de klinische biologie aan hervorming toe. "Het doel is om middelen van de sociale zekerheid vrij te maken voor diezelfde sociale zekerheid", zegt Johan Kips. "De marge bij de klinische biologie schatten wij, zeer bescheiden, in op 15%. Daarom willen wij de terugbetaling van alle klinische biologie met 15% verlagen. Dat vrijgekomen bedrag kan dan opnieuw in de ziekenhuizen worden geïnjecteerd. We weten dat deze marge binnen de ziekenhuizen bestaat en dat ze wordt gebruikt om verlieslatende sectoren te financieren. We willen dit principe behouden, maar het transparanter in beeld brengen, om zo een bedrag vrij te maken waarover de Medische Raad en de beheerders dan kunnen overleggen hoe ze dit gaan besteden." Wat de private klinische laboratoria betreft, daar blijft het bedrag dat vrijkomt door de verlaging van de terugbetaling in de kas van de sociale zekerheid. "We schatten het bedrag op 45 miljoen euro. In het kader van de New Deal zal dat bedrag rechtvaardig verdeeld worden tussen huisartsen en de artsen-specialisten." Momenteel onderzoekt en reflecteert men over de vraag hoe dit bedrag aan de ziekenhuizen zal worden teruggegeven om te voorkomen dat deze besparing aan de patiënten zal worden doorgerekend, in de vorm van hogere ereloonsupplementen. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hopen dit deel van de hervorming in het laatste kwartaal van 2023 te hebben afgerond." Medische beeldvorming De hervorming van de nomenclatuur zal tenslotte ook invloed hebben op de zware medische beeldvorming (CT, NMR en PET). "We gebruiken veel zware beeldvorming, vooral CT", constateert de adviseur van de minister van Volksgezondheid. "De MRI/CT-ratio ligt duidelijk hoger dan bij onze Franse, Duitse of Nederlandse buren. Het doel van de hervorming is deze MRI/CT-verhouding weer in evenwicht te brengen." Hoe? Ten eerste door de voorschrijvers van scans meer te responsabiliseren. Eind 2023 moet een hulpinstrument voor die beslissing beschikbaar zijn. Lees verder onder de fotoTen tweede, door de implementatie van geplande apparatuur te herbekijken. De evaluatie van hun spreiding maakt deel uit van een interfederaal protocol dat momenteel wordt herzien. Ten derde, via de financiering. "Het idee is om, net als in Frankrijk, naast het artsenhonorarium ook een technisch forfait toe te kennen dat de gebruikskosten van de apparatuur dekt", detailleert Johan Kips. Het aantal forfaits wordt dan toegekend in functie van het aantal inwoners in een zorggebied. Overschrijdt het aantal uitgevoerde handelingen het aantal forfaits, dan wordt het toegekende bedrag ofwel verlaagd ofwel tot nul herleid - net zoals in Frankrijk. Ten vierde ten slotte moet het ziekenhuis dat zware medische beeldvorming aanbiedt het geconventioneerd tarief toepassen. "Dat doet nogal wat stof opwaaien, maar het is goedgekeurd in Medicomut", merkt Johan Kips op. "Deze diensten zijn alleen beschikbaar in ziekenhuizen. De patiënt heeft geen andere keuze. Het lijkt logisch dat de patiënt er toegang toe heeft zonder bij te betalen. Dat probleem bestaat vooral aan Vlaamse zijde, waar ongeveer 75% van de radiologen niet geconventioneerd is. In Vlaanderen is het soms moeilijk om een MRI- of CT-scan te ondergaan zonder een supplement te betalen. Dat is onaanvaardbaar."