AK Hospitals

Web weergave

Traditiegetrouw stutten de honoraria en in toenemende mate de apotheek de ziekenhuisfinanciën en het ontoereikende Budget Financiële Middelen (BFM). Dat was in 2019 niet anders. Eén ziekenhuis op drie draaide vorig jaar met verlies. Geert Verrijken

ACTUALITEIT

"We moeten van het momentum dat de pandemie biedt, gebruik maken om de ziekenhuisfinanciering te hervormen. Ook het debat over de herijking van de erelonen dienen we te voeren."

ACTUALITEIT

In oktober bracht het Riziv een update uit van het monitorrapport over de uitgaven in de eerste helft van dit jaar. Daaruit blijkt dat in de maand april de reguliere zorg in ziekenhuizen helemaal stil viel. Maar niet alleen de reguliere zorg vertraagde...

ACTUALITEIT

Hoe groot was tijdens de eerste golf de impact van covid-19 op het functioneren van uw ziekenhuis? Wat zijn de concrete gevolgen? Had uw instelling voldoende expertise in huis? Op deze en andere vragen antwoordden 62 algemene en medische ziekenhuisdirecteurs in een exclusieve enquête afgenomen tussen 2 en 8 september op initiatief van Artsenkrant en AK-Hospitals. Met medewerking van onder meer de Vereniging van Vlaamse Hoofdartsen en de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs.

DOSSIER COVID-19 ENQUÊTE

Bijna de helft van de (medische) directies geeft aan dat de eerste covid-19-golf een enorme impact had, met name 10 op een schaal van 0 tot 10. De werking en organisatie van de ziekenhuizen werd -en wordt- dus geweldig op de proef gesteld. En de overheid... die reageerde slecht.

DOSSIER COVID-19 ENQUÊTE

De performance van federale overheidsinstanties zoals Riziv, FOD Volksgezondheid en Sciensano was niet briljant tijdens het voorjaar. Politici deden het echter nog veel slechter. Zij kunnen niet op clementie rekenen van de (medische) ziekenhuisdirecties. Zonder uitzondering grandioos gebuisd, zo luidt het.

DOSSIER COVID-19 ENQUÊTE

De meeste ziekenhuizen rekenen op de overheid om de putten, geslagen door de eerste covid-19-golf, te vullen. De impact van de pandemie op hun al fragiele financiële gezondheid varieert zeer sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. Het gros van de (medische) directies wil een herziening van het systeem.

DOSSIER COVID-19 ENQUÊTE

Een derde van de (medische) leidinggevenden in de ziekenhuizen ziet geen enkele impact van de eerste covid-19-golf op het medisch korps. Meer dan zes op tien zien echter wel concrete gevolgen, vooral een sterke toename van stress en onzekerheid.

DOSSIER COVID-19 ENQUÊTE

Covid-19 kan een trigger zijn voor een betere verpleegkundige omkadering in de ziekenhuizen. Negen op tien hoofdartsen, medische en algemene directeurs oordelen dat verpleegkundigen in betere omstandigheden en met meer mensen per afdeling moeten kunnen werken

DOSSIER COVID-19 ENQUÊTE

"Het aantal locoregionale netwerken moet verminderen van de huidige 25 naar 17. Van de zeven universitaire ziekenhuizen houden we er best slechts drie over - twee in Vlaanderen, één in Franstalig België. En UZ's moeten gevaloriseerd worden voor hun academische werk, niet voor hun klinische activiteit."

DOSSIER COVID-19 ENQUÊTE

Learning by doing, al doende leert men. Het was de rode draad doorheen de toespraak van minister Frank Vandenbroucke bij de uitreiking van de award 'Specialist van het jaar' afgelopen maand.

MANAGEMENT

Jaarlijks worden in de Europese Unie meer dan een miljoen zorgverleners het slachtoffer van een prik- of snijongeval. In België hebben twee op drie verpleegkundigen al zo'n ongeval meegemaakt. De sectorfederatie beMedTech zet het probleem op de agenda.

MANAGEMENT

Enkele artsen richtten een medische associatie op met de bedoeling het gebruik van MRI-toestellen in ziekenhuizen te optimaliseren. Ze doen dat door radiologen en technologen 's avonds en in het weekend te 'detacheren' om onderzoeken te verrichten.

MANAGEMENT

Hadewig De Corte, sinds 2018 CEO van de Brusselse Kliniek Sint-Jan, bundelde haar ervaringen met de coronacrisis in een pakkend boek: 'De helden van vandaag. Mijn covid-19-verhaal als CEO van Kliniek Sint-Jan'. In dat boek haalt de auteur herinneringen op aan zowel logistieke kwesties als aan emotionele aspecten. Het levert een beklijvend geheel op.

MANAGEMENT

De dienst urologie van het OLV-Ziekenhuis in Aalst liet een AI-robot los op de patiëntendossiers. Zo kun je je patiënt waarheidsgetrouwe informatie geven en je eigen kwaliteit beter beoordelen, zegt dokter Peter Schatteman.

MANAGEMENT

2020 is een jaar dat zorgverleners niet gauw zullen vergeten. Het was een jaar van hard labeur, van harde strijd tegen een onzichtbare vijand, van harde confrontatie met ziekte en dood. Het gezin was voor velen de veilige haven waar ze de rust en geborgenheid vonden die ze nodig hadden om overeind te blijven. Daarom willen we afsluiten met een positief verhaal, een verhaal van liefde en troost die vele zorgverleners vonden bij hun naasten.

KUNST IN HET ZIEKENHUIS